TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
 1. 6:30 AM Voice of Grace
 2. 7:00 AM Life in the Word
 3. 7:30 AM Jesus Alive
 4. 8:00 AM Blessings Today
 5. 8:30 AM Shubharambham
 6. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 7. 9:30 AM Movie "Arjunan Sakshi"
 8. 12:00 PM Laughing Villa
 9. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 10. 1:30 PM Sathyam
  • NR
 11. 4:30 PM Nandini
 12. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 13. 5:30 PM Balika Vadhu
 14. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 15. 6:30 PM Sithara
 16. 7:00 PM Valsalyam
 17. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 18. Last Night
 19. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 20. 8:30 PM Vijayadashami
 21. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 22. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 23. 10:00 PM Nandini
 24. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 25. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 26. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 27. Today
 28. 12:00 AM Laughing Villa
 29. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 30. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 31. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 32. 2:30 AM Sithara
 33. 3:00 AM Valsalyam
 34. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 35. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 36. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 37. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 38. 5:30 AM Vijayadashami
 39. 6:00 AM Surya Music
 40. 6:30 AM Voice of Grace
 41. 7:00 AM Life in the Word
 42. 7:30 AM Kavinjozhukunna Anugrahathileku
 43. 8:00 AM Blessings Today
 44. 8:30 AM Shubharambham
 45. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 46. 9:30 AM Minnaminunginum Minnukettu
  • NR
 47. 12:00 PM Deal Or No Deal
 48. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 49. 1:30 PM Bhagyadevatha
  • NR
 50. 4:30 PM Nandini
 51. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 52. 5:30 PM Balika Vadhu
 53. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 54. 6:30 PM Sithara
 55. 7:00 PM Valsalyam
 56. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 57. Tonight
 58. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 59. 8:30 PM Vijayadashami
 60. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 61. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 62. 10:00 PM Nandini
 63. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 64. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 65. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 66. Tomorrow
 67. 12:00 AM Deal Or No Deal
 68. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 69. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 70. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 71. 2:30 AM Sithara
 72. 3:00 AM Valsalyam
 73. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 74. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 75. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 76. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 77. 5:30 AM Vijayadashami
 78. 6:00 AM Surya Music
 79. 6:30 AM Voice of Grace
 80. 7:00 AM Life in the Word
 81. 7:30 AM Vachana Sandesam
 82. 8:00 AM Blessings Today
 83. 8:30 AM Shubharambham
 84. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 85. 9:30 AM Movie "Janakan"
 86. 12:00 PM Deal Or No Deal
 87. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 88. 1:30 PM Madambi
  • NR
 89. 4:30 PM Nandini
 90. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 91. 5:30 PM Balika Vadhu
 92. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 93. 6:30 PM Sithara
 94. 7:00 PM Valsalyam
 95. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 96. Tomorrow Night
 97. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 98. 8:30 PM Vijayadashami
 99. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 100. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 101. 10:00 PM Nandini
 102. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 103. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 104. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 105. Saturday, March 25
 106. 12:00 AM Deal Or No Deal
 107. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 108. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 109. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 110. 2:30 AM Sithara
 111. 3:00 AM Valsalyam
 112. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 113. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 114. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 115. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 116. 5:30 AM Vijayadashami
 117. 6:00 AM Surya Music
 118. 6:30 AM Voice of Grace
 119. 7:00 AM Life in the Word
 120. 7:30 AM Amruthadhara
 121. 8:00 AM Anugraholsavam
 122. 8:30 AM Serial Diary
 123. 9:00 AM Gulumal
 124. 9:30 AM Kadhakalkkappuram
 125. 10:00 AM Movie
 126. 1:00 PM Deal Or No Deal
 127. 2:00 PM Movie
 128. 5:00 PM Laughing Villa
 129. 6:00 PM Celluloid
 130. 6:30 PM Ithanu Njanga Paranja Nadan
 131. 7:00 PM Movie
 132. Saturday Night
 133. 10:00 PM Deal Or No Deal
 134. 11:00 PM Saturday Second Show
 135. Sunday, March 26
 136. 1:30 AM Movie
 137. 3:30 AM Movie
 138. 6:00 AM Surya Music
 139. 6:30 AM Voice of Grace
 140. 7:00 AM Faith Today
 141. 7:30 AM Prarthana Samayam
 142. 8:00 AM Raksha sandesham
 143. 8:30 AM Celluloid
 144. 9:00 AM Ithanu Njanga Paranja Nadan
 145. 9:30 AM Kadhakalkkappuram
 146. 10:00 AM Movie
 147. 1:00 PM Deal Or No Deal
 148. 2:00 PM Movie
 149. 5:00 PM Serial Diary
 150. 5:30 PM Gulumal
 151. 6:00 PM Uyarangalil Chekkeram
 152. 6:30 PM Movie
 153. Sunday Night
 154. 10:00 PM Deal Or No Deal
 155. 11:00 PM Nandini
 156. Monday, March 27
 157. 12:00 AM The Sunday Second Show
 158. 2:30 AM Movie
 159. 5:00 AM Celluloid
 160. 5:30 AM Surya Music
 161. 6:30 AM Voice of Grace
 162. 7:00 AM Life in the Word
 163. 7:30 AM Miracle in Rosary
 164. 8:00 AM Blessings Today
 165. 8:30 AM Shubharambham
 166. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 167. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 168. 10:00 AM Amma Manasam
 169. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 170. 11:00 AM Nilavilakku
 171. 11:30 AM My Marumakan
 172. 12:00 PM Laughing Villa
 173. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 174. 1:30 PM Movie
 175. 4:25 PM Ruchiyidam
 176. 4:30 PM Nandini
 177. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 178. 5:30 PM Balika Vadhu
 179. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 180. 6:30 PM Sithara
 181. 7:00 PM Valsalyam
 182. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 183. Monday Night
 184. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 185. 8:30 PM Vijayadashami
 186. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 187. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 188. 10:00 PM Nandini
 189. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 190. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 191. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 192. Tuesday, March 28
 193. 12:00 AM Laughing Villa
 194. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 195. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 196. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 197. 2:30 AM Sithara
 198. 3:00 AM Valsalyam
 199. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 200. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 201. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 202. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 203. 5:30 AM Vijayadashami
 204. 6:00 AM Surya Music
 205. 6:30 AM Voice of Grace
 206. 7:00 AM Life in the Word
 207. 7:30 AM Moments of Hope
 208. 8:00 AM Blessings Today
 209. 8:30 AM Shubharambham
 210. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 211. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 212. 10:00 AM Amma Manasam
 213. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 214. 11:00 AM Nilavilakku
 215. 11:30 AM My Marumakan
 216. 12:00 PM Laughing Villa
 217. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 218. 1:30 PM Movie
 219. 4:25 PM Ruchiyidam
 220. 4:30 PM Nandini
 221. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 222. 5:30 PM Balika Vadhu
 223. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 224. 6:30 PM Sithara
 225. 7:00 PM Valsalyam
 226. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 227. Tuesday Night
 228. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 229. 8:30 PM Vijayadashami
 230. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 231. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 232. 10:00 PM Nandini
 233. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 234. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 235. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 236. Wednesday, March 29
 237. 12:00 AM Laughing Villa
 238. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 239. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 240. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 241. 2:30 AM Sithara
 242. 3:00 AM Valsalyam
 243. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 244. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 245. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 246. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 247. 5:30 AM Vijayadashami
 248. 6:00 AM Surya Music
 249. 6:30 AM Voice of Grace
 250. 7:00 AM Life in the Word
 251. 7:30 AM Jesus Alive
 252. 8:00 AM Blessings Today
 253. 8:30 AM Shubharambham
 254. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 255. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 256. 10:00 AM Amma Manasam
 257. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 258. 11:00 AM Nilavilakku
 259. 11:30 AM My Marumakan
 260. 12:00 PM Laughing Villa
 261. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 262. 1:30 PM Movie
 263. 4:25 PM Ruchiyidam
 264. 4:30 PM Nandini
 265. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 266. 5:30 PM Balika Vadhu
 267. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 268. 6:30 PM Sithara
 269. 7:00 PM Valsalyam
 270. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 271. Wednesday Night
 272. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 273. 8:30 PM Vijayadashami
 274. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 275. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 276. 10:00 PM Nandini
 277. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 278. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 279. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 280. Thursday, March 30
 281. 12:00 AM Laughing Villa
 282. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 283. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 284. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 285. 2:30 AM Sithara
 286. 3:00 AM Valsalyam
 287. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 288. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 289. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 290. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 291. 5:30 AM Vijayadashami
 292. 6:00 AM Surya Music
 293. 6:30 AM Voice of Grace
 294. 7:00 AM Life in the Word
 295. 7:30 AM Kavinjozhukunna Anugrahathileku
 296. 8:00 AM Blessings Today
 297. 8:30 AM Shubharambham
 298. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 299. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 300. 10:00 AM Amma Manasam
 301. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 302. 11:00 AM Nilavilakku
 303. 11:30 AM My Marumakan
 304. 12:00 PM Deal Or No Deal
 305. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 306. 1:30 PM Movie
 307. 4:25 PM Ruchiyidam
 308. 4:30 PM Nandini
 309. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 310. 5:30 PM Balika Vadhu
 311. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 312. 6:30 PM Sithara
 313. 7:00 PM Valsalyam
 314. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 315. Thursday Night
 316. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 317. 8:30 PM Vijayadashami
 318. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 319. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 320. 10:00 PM Nandini
 321. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 322. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 323. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 324. Friday, March 31
 325. 12:00 AM Deal Or No Deal
 326. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 327. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 328. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 329. 2:30 AM Sithara
 330. 3:00 AM Valsalyam
 331. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 332. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 333. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 334. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 335. 5:30 AM Vijayadashami
 336. 6:00 AM Surya Music
 337. 6:30 AM Voice of Grace
 338. 7:00 AM Life in the Word
 339. 7:30 AM Vachana Sandesam
 340. 8:00 AM Blessings Today
 341. 8:30 AM Shubharambham
 342. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 343. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 344. 10:00 AM Amma Manasam
 345. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 346. 11:00 AM Nilavilakku
 347. 11:30 AM My Marumakan
 348. 12:00 PM Deal Or No Deal
 349. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 350. 1:30 PM Movie
 351. 4:25 PM Ruchiyidam
 352. 4:30 PM Nandini
 353. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 354. 5:30 PM Balika Vadhu
 355. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 356. 6:30 PM Sithara
 357. 7:00 PM Valsalyam
 358. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 359. Friday Night
 360. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 361. 8:30 PM Vijayadashami
 362. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 363. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 364. 10:00 PM Nandini
 365. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 366. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 367. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 368. Saturday, April 1
 369. 12:00 AM Deal Or No Deal
 370. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 371. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 372. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 373. 2:30 AM Sithara
 374. 3:00 AM Valsalyam
 375. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 376. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 377. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 378. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 379. 5:30 AM Vijayadashami
 380. 6:00 AM Surya Music
 381. 6:30 AM Voice of Grace
 382. 7:00 AM Life in the Word
 383. 7:30 AM Amruthadhara
 384. 8:00 AM Anugraholsavam
 385. 8:30 AM Serial Diary
 386. 9:00 AM Gulumal
 387. 9:30 AM Kadhakalkkappuram
 388. 10:00 AM Movie
 389. 1:00 PM Deal Or No Deal
 390. 2:00 PM Movie
 391. 5:00 PM Laughing Villa
 392. 6:00 PM Celluloid
 393. 6:30 PM Ithanu Njanga Paranja Nadan
 394. 7:00 PM Movie
 395. Saturday Night
 396. 10:00 PM Deal Or No Deal
 397. 11:00 PM Saturday Second Show
 398. Sunday, April 2
 399. 1:30 AM Movie
 400. 3:30 AM Movie
 401. 6:00 AM Surya Music
 402. 6:30 AM Voice of Grace
 403. 7:00 AM Faith Today
 404. 7:30 AM Prarthana Samayam
 405. 8:00 AM Raksha sandesham
 406. 8:30 AM Celluloid
 407. 9:00 AM Ithanu Njanga Paranja Nadan
 408. 9:30 AM Kadhakalkkappuram
 409. 10:00 AM Movie
 410. 1:00 PM Deal Or No Deal
 411. 2:00 PM Movie
 412. 5:00 PM Serial Diary
 413. 5:30 PM Gulumal
 414. 6:00 PM Uyarangalil Chekkeram
 415. 6:30 PM Movie
 416. Sunday Night
 417. 9:00 PM Laughing Villa
 418. 10:00 PM Deal Or No Deal
 419. 11:00 PM Nandini
 420. Monday, April 3
 421. 12:00 AM The Sunday Second Show
 422. 2:30 AM Movie
 423. 4:30 AM Celluloid
 424. 5:00 AM Celluloid
 425. 5:30 AM Surya Music
 426. 6:30 AM Voice of Grace
 427. 7:00 AM Life in the Word
 428. 7:30 AM Miracle in Rosary
 429. 8:00 AM Blessings Today
 430. 8:30 AM Shubharambham
 431. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 432. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 433. 10:00 AM Amma Manasam
 434. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 435. 11:00 AM Nilavilakku
 436. 11:30 AM My Marumakan
 437. 12:00 PM Laughing Villa
 438. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 439. 1:30 PM Movie
 440. 4:25 PM Ruchiyidam
 441. 4:30 PM Nandini
 442. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 443. 5:30 PM Balika Vadhu
 444. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 445. 6:30 PM Sithara
 446. 7:00 PM Valsalyam
 447. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 448. Monday Night
 449. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 450. 8:30 PM Vijayadashami
 451. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 452. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 453. 10:00 PM Nandini
 454. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 455. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 456. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 457. Tuesday, April 4
 458. 12:00 AM Laughing Villa
 459. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 460. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 461. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 462. 2:30 AM Sithara
 463. 3:00 AM Valsalyam
 464. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 465. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 466. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 467. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 468. 5:30 AM Vijayadashami
 469. 6:00 AM Surya Music
 470. 6:30 AM Voice of Grace
 471. 7:00 AM Life in the Word
 472. 7:30 AM Moments of Hope
 473. 8:00 AM Blessings Today
 474. 8:30 AM Shubharambham
 475. 9:00 AM Mahaveera Hanuman
 476. 9:30 AM Swamye Saranam Ayyappa
 477. 10:00 AM Amma Manasam
 478. 10:30 AM Kadhakalkkappuram
 479. 11:00 AM Nilavilakku
 480. 11:30 AM My Marumakan
 481. 12:00 PM Laughing Villa
 482. 1:00 PM Sagaram Sakshi
 483. 1:30 PM Movie
 484. 4:25 PM Ruchiyidam
 485. 4:30 PM Nandini
 486. 5:00 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 487. 5:30 PM Balika Vadhu
 488. 6:00 PM Ennu Swantham Jaani
 489. 6:30 PM Sithara
 490. 7:00 PM Valsalyam
 491. 7:30 PM Mahaveera Hanuman
 492. Tuesday Night
 493. 8:00 PM Sagaram Sakshi
 494. 8:30 PM Vijayadashami
 495. 9:00 PM Ennu Swantham Jaani
 496. 9:30 PM Moonnu Pennungal
 497. 10:00 PM Nandini
 498. 10:30 PM Kayamkulam Kochunni Makan
 499. 11:00 PM Kadhakalkkappuram
 500. 11:30 PM Mahaveera Hanuman
 501. Wednesday, April 5
 502. 12:00 AM Laughing Villa
 503. 1:00 AM Sagaram Sakshi
 504. 1:30 AM Ennu Swantham Jaani
 505. 2:00 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 506. 2:30 AM Sithara
 507. 3:00 AM Valsalyam
 508. 3:30 AM Moonnu Pennungal
 509. 4:00 AM Sagaram Sakshi
 510. 4:30 AM Kayamkulam Kochunni Makan
 511. 5:00 AM Ennu Swantham Jaani
 512. 5:30 AM Vijayadashami