TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 2:40 PM Mondainoaru Restaurant
 3. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 4. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 5. 5:00 PM FCI News Catch
 6. 5:45 PM Mare
 7. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 8. 6:30 PM Daily Kitchen
 9. 7:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 10. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 11. Last Night
 12. 8:00 PM Mare
 13. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 14. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 15. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 16. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 17. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 18. 10:45 PM NGN Highlights
 19. 10:50 PM Mare
 20. 11:05 PM Asa ga kita
 21. 11:25 PM FCI News Catch
 22. Today
 23. 12:10 AM NHK News
 24. 1:15 AM Asa ga kita
 25. 1:35 AM Onihei Hankacho SP
 26. 2:30 AM Wafu Sohonke
 27. 3:30 AM Ohayo Nippon
 28. 4:30 AM Onihei Hankacho SP
 29. 6:10 AM Daily Kitchen
 30. 6:35 AM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 31. 7:00 AM Okonomi Kayokan
 32. 7:30 AM Enka & Seishun Songs
 33. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 34. 12:30 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 35. 1:00 PM Daily Kitchen
 36. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 37. 2:20 PM Asa ga kita
 38. 2:40 PM Uzumasa Limelight
  • NR
 39. 3:35 PM Wafu Sohonke
 40. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 41. 5:00 PM FCI News Catch
 42. 5:45 PM Mare
 43. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 44. 6:30 PM Daily Kitchen
 45. 7:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 46. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 47. Tonight
 48. 8:00 PM Mare
 49. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 50. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 51. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 52. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 53. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 54. 10:45 PM NGN Highlights
 55. 10:50 PM Mare
 56. 11:05 PM Asa ga kita
 57. 11:25 PM FCI News Catch
 58. Tomorrow
 59. 12:10 AM NHK News
 60. 1:15 AM Asa ga kita
 61. 1:35 AM Death Note
  • NR
 62. 2:30 AM Okinawa BON
 63. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 64. 3:05 AM Tabipura
 65. 3:30 AM Ohayo Nippon
 66. 4:30 AM Death Note
  • NR
 67. 5:30 AM Daily Kitchen
 68. 6:00 AM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 69. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 70. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 71. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 72. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 73. 1:00 PM Japan Video Topic
 74. 1:10 PM Okinawa BON
 75. 1:40 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 76. 2:10 PM NGN Highlights
 77. 2:20 PM Asa ga kita
 78. 2:40 PM Death Note
  • NR
 79. 3:40 PM Okinawa BON
 80. 4:05 PM Okonomiyaki Kiko
 81. 4:10 PM Jinsei no Rakuen
 82. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 83. 5:00 PM Onihei Hankacho SP
 84. 5:45 PM Mare
 85. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 86. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 87. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 88. Tomorrow Night
 89. 8:00 PM Mare
 90. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 91. 9:05 PM NGN Highlights
 92. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 93. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 94. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 95. 10:50 PM Mare
 96. 11:05 PM Asa ga kita
 97. 11:25 PM Onihei Hankacho SP
 98. Sunday, May 8
 99. 12:10 AM Okinawa BON
 100. 12:40 AM NHK News
 101. 1:15 AM Asa ga kita
 102. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 103. 2:20 AM Furusato Kiko
 104. 2:30 AM Mystery Hour - TEAM
 105. 3:30 AM Ohayo Nippon
 106. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 107. 5:15 AM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 108. 5:45 AM NGN Highlights
 109. 6:00 AM Best Karaoke
 110. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 111. 12:30 PM Global Messenger
 112. 1:00 PM Japan Video Topic
 113. 1:10 PM Mogitate TV
 114. 2:10 PM Am Highlights
 115. 2:20 PM Asa ga kita
 116. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 117. 3:35 PM Mystery Hour - TEAM
 118. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 119. 5:05 PM Mogitate TV
 120. 5:50 PM Mare
 121. 6:10 PM CatChat
 122. 6:45 PM Global Messenger
 123. 7:10 PM Wafu Sohonke
 124. Sunday Night
 125. 8:00 PM Mare
 126. 8:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 127. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 128. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 129. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 130. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 131. 10:45 PM NGN Highlights
 132. 10:50 PM Mare
 133. 11:05 PM Asa ga kita
 134. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 135. Monday, May 9
 136. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 137. 12:40 AM NHK News
 138. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 139. 2:10 AM Jiji Hodan
 140. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 141. 3:30 AM Ohayo Nippon
 142. 4:15 AM Wafu Sohonke
 143. 5:05 AM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 144. 5:30 AM Bringing the Legacy of Katsu Goto to Life
 145. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 146. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 147. 12:30 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 148. 1:00 PM Daily Kitchen
 149. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 150. 2:20 PM Program Highlights
 151. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 152. 3:35 PM Jiji Hodan
 153. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 154. 5:00 PM FCI News Catch
 155. 5:45 PM Doyo Aishoka Zenshu
 156. 6:15 PM Wafu Sohonke
 157. 7:15 PM Daily Kitchen
 158. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 159. Monday Night
 160. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 161. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 162. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 163. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 164. 10:15 PM NGN Highlights
 165. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 166. 11:25 PM FCI News Catch
 167. Tuesday, May 10
 168. 12:10 AM NHK News
 169. 1:15 AM Asa ga kita
 170. 1:35 AM Naomi to Kanako
 171. 2:30 AM Hakken Rakuchaku
 172. 3:00 AM Furusato Kiko
 173. 3:30 AM Ohayo Nippon
 174. 4:35 AM Naomi to Kanako
 175. 5:30 AM Daily Kitchen
 176. 6:00 AM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 177. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 178. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 179. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 180. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 181. 1:00 PM Daily Kitchen
 182. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 183. 2:20 PM Asa ga kita
 184. 2:40 PM Naomi to Kanako
 185. 3:35 PM Hakken Rakuchaku
 186. 4:05 PM Furusato Kiko
 187. 4:30 PM Global Messenger
 188. 5:00 PM FCI News Catch
 189. 5:45 PM Mare
 190. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 191. 6:30 PM Daily Kitchen
 192. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 193. 7:30 PM Global Messenger
 194. Tuesday Night
 195. 8:00 PM Mare
 196. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 197. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 198. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 199. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 200. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 201. 10:45 PM NGN Highlights
 202. 10:50 PM Mare
 203. 11:05 PM Asa ga kita
 204. 11:25 PM FCI News Catch
 205. Wednesday, May 11
 206. 12:10 AM NHK News
 207. 1:15 AM Asa ga kita
 208. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 209. 2:30 AM Mogitate TV
 210. 3:30 AM Ohayo Nippon
 211. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 212. 5:30 AM Daily Kitchen
 213. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 214. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 215. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 216. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 217. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 218. 1:00 PM Daily Kitchen
 219. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 220. 2:20 PM Asa ga kita
 221. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 222. 3:35 PM Mogitate TV
 223. 4:30 PM Global Messenger
 224. 5:00 PM FCI News Catch
 225. 5:45 PM Mare
 226. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 227. 6:30 PM Daily Kitchen
 228. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 229. 7:30 PM Global Messenger
 230. Wednesday Night
 231. 8:00 PM Mare
 232. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 233. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 234. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 235. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 236. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 237. 10:45 PM NGN Highlights
 238. 10:50 PM Mare
 239. 11:05 PM Asa ga kita
 240. 11:25 PM FCI News Catch
 241. Thursday, May 12
 242. 12:10 AM NHK News
 243. 1:15 AM Asa ga kita
 244. 1:35 AM Mondainoaru Restaurant
 245. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 246. 3:30 AM Ohayo Nippon
 247. 4:30 AM Mondainoaru Restaurant
 248. 5:30 AM Daily Kitchen
 249. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 250. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 251. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 252. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 253. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 254. 1:00 PM Daily Kitchen
 255. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 256. 2:20 PM Asa ga kita
 257. 2:40 PM Mondainoaru Restaurant
 258. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 259. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 260. 5:00 PM FCI News Catch
 261. 5:45 PM Mare
 262. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 263. 6:30 PM Daily Kitchen
 264. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 265. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 266. Thursday Night
 267. 8:00 PM Mare
 268. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 269. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 270. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 271. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 272. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 273. 10:45 PM NGN Highlights
 274. 10:50 PM Mare
 275. 11:05 PM Asa ga kita
 276. 11:25 PM FCI News Catch
 277. Friday, May 13
 278. 12:10 AM NHK News
 279. 1:15 AM Asa ga kita
 280. 1:35 AM Onihei Hankacho SP
 281. 2:30 AM Wafu Sohonke
 282. 3:30 AM Ohayo Nippon
 283. 4:30 AM Onihei Hankacho SP
 284. 6:10 AM Daily Kitchen
 285. 6:35 AM Ramen Kenkyujo
 286. 7:00 AM Okonomi Kayokan
 287. 7:30 AM Enka & Seishun Songs
 288. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 289. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 290. 1:00 PM Daily Kitchen
 291. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 292. 2:20 PM Asa ga kita
 293. 2:40 PM Onihei Hankacho SP
 294. 3:35 PM Wafu Sohonke
 295. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 296. 5:00 PM FCI News Catch
 297. 5:45 PM Mare
 298. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 299. 6:30 PM Daily Kitchen
 300. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 301. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 302. Friday Night
 303. 8:00 PM Mare
 304. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 305. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 306. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 307. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 308. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 309. 10:45 PM NGN Highlights
 310. 10:50 PM Mare
 311. 11:05 PM Asa ga kita
 312. 11:25 PM FCI News Catch
 313. Saturday, May 14
 314. 12:10 AM NHK News
 315. 1:15 AM Asa ga kita
 316. 1:35 AM Death Note
  • NR
 317. 2:30 AM Okinawa BON
 318. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 319. 3:05 AM Tabipura
 320. 3:30 AM Ohayo Nippon
 321. 4:30 AM Death Note
  • NR
 322. 5:30 AM Daily Kitchen
 323. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 324. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 325. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 326. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 327. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 328. 1:00 PM Japan Video Topic
 329. 1:10 PM Okinawa BON
 330. 1:40 PM Ramen Kenkyujo
 331. 2:10 PM NGN Highlights
 332. 2:20 PM Asa ga kita
 333. 2:40 PM Death Note
  • NR
 334. 3:40 PM Okinawa BON
 335. 4:05 PM Okonomiyaki Kiko
 336. 4:10 PM Tabipura
 337. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 338. 5:00 PM Onihei Hankacho SP
 339. 5:45 PM Mare
 340. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 341. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 342. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 343. Saturday Night
 344. 8:00 PM Mare
 345. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 346. 9:05 PM NGN Highlights
 347. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 348. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 349. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 350. 10:50 PM Mare
 351. 11:05 PM Asa ga kita
 352. 11:25 PM Onihei Hankacho SP
 353. Sunday, May 15
 354. 12:10 AM Okinawa BON
 355. 12:40 AM NHK News
 356. 1:15 AM Asa ga kita
 357. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 358. 2:20 AM Furusato Kiko
 359. 2:30 AM Mystery Hour - TEAM
 360. 3:30 AM Ohayo Nippon
 361. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 362. 5:15 AM Ramen Kenkyujo
 363. 5:45 AM NGN Highlights
 364. 6:00 AM Best Karaoke
 365. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 366. 12:30 PM Global Messenger
 367. 1:00 PM BS News
 368. 1:10 PM Mogitate TV
 369. 2:10 PM Am Highlights
 370. 2:20 PM Asa ga kita
 371. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 372. 3:35 PM Mystery Hour - TEAM
 373. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 374. 5:05 PM Mogitate TV
 375. 5:50 PM Mare
 376. 6:10 PM CatChat
 377. 6:45 PM Global Messenger
 378. 7:10 PM Wafu Sohonke
 379. Sunday Night
 380. 8:00 PM Mare
 381. 8:15 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 382. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 383. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 384. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 385. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 386. 10:45 PM NGN Highlights
 387. 10:50 PM Mare
 388. 11:05 PM Asa ga kita
 389. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 390. Monday, May 16
 391. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 392. 12:40 AM NHK News
 393. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 394. 2:10 AM Jiji Hodan
 395. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 396. 3:30 AM Ohayo Nippon
 397. 4:15 AM Wafu Sohonke
 398. 5:15 AM Ramen Kenkyujo
 399. 5:45 AM NGN Highlights
 400. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 401. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 402. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 403. 1:00 PM Daily Kitchen
 404. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 405. 2:20 PM Program Highlights
 406. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 407. 3:35 PM Jiji Hodan
 408. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 409. 5:00 PM FCI News Catch
 410. 5:45 PM Enka Yume Gekijo
 411. 6:15 PM Wafu Sohonke
 412. 7:15 PM Daily Kitchen
 413. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 414. Monday Night
 415. 8:15 PM Ramen Kenkyujo
 416. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 417. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 418. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 419. 10:15 PM NGN Highlights
 420. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 421. 11:25 PM FCI News Catch
 422. Tuesday, May 17
 423. 12:10 AM NHK News
 424. 1:15 AM Asa ga kita
 425. 1:35 AM Naomi to Kanako
 426. 2:30 AM Hakken Rakuchaku
 427. 3:00 AM Furusato Kiko
 428. 3:30 AM Ohayo Nippon
 429. 4:30 AM Naomi to Kanako
 430. 5:30 AM Daily Kitchen
 431. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 432. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 433. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 434. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 435. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 436. 1:00 PM Daily Kitchen
 437. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 438. 2:20 PM Asa ga kita
 439. 2:40 PM Naomi to Kanako
 440. 3:35 PM Hakken Rakuchaku
 441. 4:05 PM Furusato Kiko
 442. 4:30 PM Global Messenger
 443. 5:00 PM FCI News Catch
 444. 5:45 PM Mare
 445. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 446. 6:30 PM Daily Kitchen
 447. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 448. 7:30 PM Global Messenger
 449. Tuesday Night
 450. 8:00 PM Mare
 451. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 452. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 453. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 454. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 455. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 456. 10:45 PM NGN Highlights
 457. 10:50 PM Mare
 458. 11:05 PM Asa ga kita
 459. 11:25 PM FCI News Catch
 460. Wednesday, May 18
 461. 12:10 AM NHK News
 462. 1:15 AM Asa ga kita
 463. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 464. 2:30 AM Mogitate TV
 465. 3:30 AM Ohayo Nippon
 466. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 467. 5:30 AM Daily Kitchen
 468. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 469. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 470. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 471. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 472. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 473. 1:00 PM Daily Kitchen
 474. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 475. 2:20 PM Asa ga kita
 476. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 477. 3:35 PM Mogitate TV
 478. 4:30 PM Global Messenger
 479. 5:00 PM FCI News Catch
 480. 5:45 PM Mare
 481. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 482. 6:30 PM Daily Kitchen
 483. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 484. 7:30 PM Global Messenger
 485. Wednesday Night
 486. 8:00 PM Mare
 487. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 488. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 489. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 490. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 491. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 492. 10:45 PM NGN Highlights
 493. 10:50 PM Mare
 494. 11:05 PM Asa ga kita
 495. 11:25 PM FCI News Catch
 496. Thursday, May 19
 497. 12:10 AM NHK News
 498. 1:15 AM Asa ga kita
 499. 1:35 AM Mondainoaru Restaurant
 500. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 501. 3:30 AM Ohayo Nippon
 502. 4:30 AM Mondainoaru Restaurant
 503. 5:30 AM Daily Kitchen
 504. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 505. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 506. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 507. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 508. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 509. 1:00 PM Daily Kitchen
 510. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 511. 2:20 PM Asa ga kita
 512. 2:40 PM Mondainoaru Restaurant