TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 1:00 PM Daily Kitchen
 3. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 4. 2:20 PM Mare
 5. 2:40 PM Hero
 6. 3:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 7. 4:10 PM Chiso Hyakkei
 8. 4:35 PM Global Messenger
 9. 5:00 PM FCI News Catch
 10. 5:45 PM Massan
 11. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 12. 6:30 PM Daily Kitchen
 13. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 14. 7:30 PM Global Messenger
 15. Last Night
 16. 8:00 PM Massan
 17. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 18. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 19. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 20. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 21. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 22. 10:45 PM NGN Highlights
 23. 10:50 PM Massan
 24. 11:05 PM Mare
 25. 11:25 PM FCI News Catch
 26. Today
 27. 12:10 AM NHK News
 28. 1:15 AM Mare
 29. 1:35 AM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 30. 2:30 AM Mogitate TV
 31. 3:30 AM Ohayo Nippon
 32. 4:30 AM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 33. 5:30 AM Daily Kitchen
 34. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 35. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 36. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 37. 12:00 PM Enka Yume Gekijo
 38. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 39. 1:00 PM Daily Kitchen
 40. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 41. 2:20 PM Mare
 42. 2:40 PM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 43. 3:35 PM Mogitate TV
 44. 4:30 PM Global Messenger
 45. 5:00 PM FCI News Catch
 46. 5:45 PM Massan
 47. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 48. 6:30 PM Daily Kitchen
 49. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 50. 7:30 PM Global Messenger
 51. Tonight
 52. 8:00 PM Massan
 53. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 54. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 55. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 56. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 57. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 58. 10:45 PM NGN Highlights
 59. 10:50 PM Massan
 60. 11:05 PM Mare
 61. 11:25 PM FCI News Catch
 62. Tomorrow
 63. 12:10 AM NHK News
 64. 1:15 AM Mare
 65. 1:35 AM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 66. 2:35 AM Kumokiri Nizaemon
 67. 3:30 AM Ohayo Nippon
 68. 4:30 AM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 69. 5:30 AM Daily Kitchen
 70. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 71. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 72. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 73. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 74. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 75. 1:00 PM Daily Kitchen
 76. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 77. 2:20 PM Mare
 78. 2:40 PM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 79. 3:35 PM Kumokiri Nizaemon
 80. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 81. 5:00 PM FCI News Catch
 82. 5:45 PM Massan
 83. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 84. 6:30 PM Daily Kitchen
 85. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 86. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 87. Tomorrow Night
 88. 8:00 PM Massan
 89. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 90. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 91. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 92. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 93. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 94. 10:45 PM NGN Highlights
 95. 10:50 PM Massan
 96. 11:05 PM Mare
 97. 11:25 PM FCI News Catch
 98. Friday, September 4
 99. 12:10 AM NHK News
 100. 1:15 AM Mare
 101. 1:35 AM Shingo Torimonocho
 102. 2:30 AM Wahu Sohonke
 103. 3:30 AM Ohayo Nippon
 104. 4:30 AM Shingo Torimonocho
 105. 5:30 AM Daily Kitchen
 106. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 107. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 108. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 109. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 110. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 111. 1:00 PM Daily Kitchen
 112. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 113. 2:20 PM Mare
 114. 2:40 PM Shingo Torimonocho
 115. 3:35 PM Wahu Sohonke
 116. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 117. 5:00 PM FCI News Catch
 118. 5:45 PM Massan
 119. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 120. 6:30 PM Daily Kitchen
 121. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 122. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 123. Friday Night
 124. 8:00 PM Massan
 125. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 126. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 127. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 128. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 129. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 130. 10:45 PM NGN Highlights
 131. 10:50 PM Massan
 132. 11:05 PM Mare
 133. 11:25 PM FCI News Catch
 134. Saturday, September 5
 135. 12:10 AM NHK News
 136. 1:15 AM Mare
 137. 1:35 AM Border
 138. 2:30 AM Okinawa BON
 139. 2:55 AM Okonomiyaki Kiko
 140. 3:00 AM Global Messenger
 141. 3:30 AM Ohayo Nippon
 142. 4:30 AM Border
 143. 5:30 AM Daily Kitchen
 144. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 145. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 146. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 147. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 148. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 149. 1:00 PM Japan Video Topic
 150. 1:10 PM Okinawa BON
 151. 1:40 PM Ramen Kenkyujo
 152. 2:10 PM NGN Highlights
 153. 2:20 PM Mare
 154. 2:40 PM Border
 155. 3:35 PM Okinawa BON
 156. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 157. 4:10 PM Global Messenger
 158. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 159. 5:00 PM Shingo Torimonocho
 160. 5:45 PM Massan
 161. 6:05 PM Kumokiri Nizaemon
 162. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 163. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 164. Saturday Night
 165. 8:00 PM Massan
 166. 8:15 PM Oshin
 167. 9:05 PM NGN Highlights
 168. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 169. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 170. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 171. 10:50 PM Massan
 172. 11:05 PM Mare
 173. 11:25 PM Shingo Torimonocho
 174. Sunday, September 6
 175. 12:10 AM Okinawa BON
 176. 12:40 AM NHK News
 177. 1:15 AM Mare
 178. 1:35 AM Hirugao
 179. 2:30 AM Mystery Hour - Keiji no Manazashi
 180. 3:35 AM Ohayo Nippon
 181. 4:15 AM Kumokiri Nizaemon
 182. 5:00 AM Oshin
 183. 6:30 AM Ramen Kenkyujo
 184. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 185. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 186. 12:30 PM Global Messenger
 187. 1:00 PM BS News
 188. 1:10 PM Mogitate TV
 189. 2:10 PM NGN Highlights
 190. 2:20 PM Mare
 191. 2:40 PM Hirugao
 192. 3:35 PM Mystery Hour - Keiji no Manazashi
 193. 4:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 194. 5:00 PM Mogitate TV
 195. 5:50 PM Massan
 196. 6:20 PM CatChat
 197. 6:35 PM Global Messenger
 198. 7:05 PM Oshin
 199. Sunday Night
 200. 8:00 PM Massan
 201. 8:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 202. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 203. 9:15 PM Oshin
 204. 10:45 PM NGN Highlights
 205. 10:50 PM Massan
 206. 11:05 PM Mare
 207. 11:25 PM Kumokiri Nizaemon
 208. Monday, September 7
 209. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 210. 12:40 AM NHK News
 211. 1:15 AM Oshin
 212. 2:10 AM Jiji Hodan
 213. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 214. 3:30 AM Ohayo Nippon
 215. 4:15 AM Tokoro-san no Gakko dewa Oshietekurenai Sokontokoro!
 216. 5:15 AM Ramen Kenkyujo
 217. 5:45 AM NGN Highlights
 218. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 219. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 220. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 221. 1:00 PM Daily Kitchen
 222. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 223. 2:20 PM NGN Highlights
 224. 2:40 PM Oshin
 225. 3:35 PM Jiji Hodan
 226. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 227. 5:00 PM FCI News Catch
 228. 5:45 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 229. 6:05 PM Tokoro-san no Gakko dewa Oshietekurenai Sokontokoro!
 230. 7:15 PM Daily Kitchen
 231. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 232. Monday Night
 233. 8:15 PM Ramen Kenkyujo
 234. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 235. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 236. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 237. 10:15 PM Kumokiri Nizaemon
 238. 11:25 PM FCI News Catch
 239. Tuesday, September 8
 240. 12:10 AM NHK News
 241. 1:15 AM Mare
 242. 1:35 AM Hero
 243. 2:30 AM Gurutto JCOM Tankentai
 244. 3:15 AM Nippon! Iitabi
 245. 3:45 AM Ohayo Nippon
 246. 4:45 AM Hero
 247. 5:45 AM Daily Kitchen
 248. 6:10 AM Ramen Kenkyujo
 249. 6:35 AM Okonomi Kayokan
 250. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 251. 12:00 PM Enka Yume Gekijo
 252. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 253. 1:00 PM Daily Kitchen
 254. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 255. 2:20 PM Mare
 256. 2:40 PM Hero
 257. 3:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 258. 4:20 PM Nippon Litabi
 259. 4:45 PM TRAM Matsuyama
 260. 5:00 PM FCI News Catch
 261. 5:45 PM Massan
 262. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 263. 6:30 PM Daily Kitchen
 264. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 265. 7:30 PM Global Messenger
 266. Tuesday Night
 267. 8:00 PM Massan
 268. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 269. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 270. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 271. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 272. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 273. 10:45 PM NGN Highlights
 274. 10:50 PM Massan
 275. 11:05 PM Mare
 276. 11:25 PM FCI News Catch
 277. Wednesday, September 9
 278. 12:10 AM NHK News
 279. 1:15 AM Mare
 280. 1:35 AM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 281. 2:30 AM Mogitate TV
 282. 3:30 AM Ohayo Nippon
 283. 4:30 AM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 284. 5:30 AM Daily Kitchen
 285. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 286. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 287. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 288. 12:00 PM My Idol Seshun Playback
 289. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 290. 1:00 PM Daily Kitchen
 291. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 292. 2:20 PM Mare
 293. 2:40 PM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 294. 3:35 PM Mogitate TV
 295. 4:30 PM Global Messenger
 296. 5:00 PM FCI News Catch
 297. 5:45 PM Massan
 298. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 299. 6:30 PM Daily Kitchen
 300. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 301. 7:30 PM Global Messenger
 302. Wednesday Night
 303. 8:00 PM Massan
 304. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 305. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 306. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 307. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 308. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 309. 10:45 PM NGN Highlights
 310. 10:50 PM Massan
 311. 11:05 PM Mare
 312. 11:25 PM FCI News Catch
 313. Thursday, September 10
 314. 12:10 AM NHK News
 315. 1:15 AM Mare
 316. 1:35 AM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 317. 2:30 AM Kumokiri Nizaemon
 318. 3:30 AM Ohayo Nippon
 319. 4:30 AM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 320. 5:30 AM Daily Kitchen
 321. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 322. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 323. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 324. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 325. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 326. 1:00 PM Daily Kitchen
 327. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 328. 2:20 PM Mare
 329. 2:40 PM DATE - Koi towa Donna Mono Kashira?
 330. 3:35 PM Kumokiri Nizaemon
 331. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 332. 5:00 PM FCI News Catch
 333. 5:45 PM Massan
 334. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 335. 6:30 PM Daily Kitchen
 336. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 337. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 338. Thursday Night
 339. 8:00 PM Massan
 340. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 341. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 342. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 343. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 344. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 345. 10:45 PM NGN Highlights
 346. 10:50 PM Massan
 347. 11:05 PM Mare
 348. 11:25 PM FCI News Catch
 349. Friday, September 11
 350. 12:10 AM NHK News
 351. 1:15 AM Mare
 352. 1:35 AM Shingo Torimonocho
 353. 2:30 AM Wahu Sohonke
 354. 3:30 AM Ohayo Nippon
 355. 4:30 AM Shingo Torimonocho
 356. 5:30 AM Daily Kitchen
 357. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 358. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 359. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 360. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 361. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 362. 1:00 PM Daily Kitchen
 363. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 364. 2:20 PM Mare
 365. 2:40 PM Shingo Torimonocho
 366. 3:35 PM Wahu Sohonke
 367. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 368. 5:00 PM FCI News Catch
 369. 5:45 PM Massan
 370. 6:05 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 371. 6:30 PM Daily Kitchen
 372. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 373. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 374. Friday Night
 375. 8:00 PM Massan
 376. 8:15 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 377. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 378. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 379. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 380. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 381. 10:45 PM NGN Highlights
 382. 10:50 PM Massan
 383. 11:05 PM Mare
 384. 11:25 PM FCI News Catch
 385. Saturday, September 12
 386. 12:10 AM NHK News
 387. 1:15 AM Mare
 388. 1:35 AM Border
 389. 2:30 AM Okinawa BON
 390. 2:55 AM Okonomiyaki Kiko
 391. 3:00 AM Global Messenger
 392. 3:30 AM Ohayo Nippon
 393. 4:30 AM Border
 394. 5:30 AM Daily Kitchen
 395. 6:00 AM Ramen Kenkyujo
 396. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 397. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 398. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 399. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 400. 1:00 PM Japan Video Topic
 401. 1:10 PM Okinawa BON
 402. 1:40 PM Ramen Kenkyujo
 403. 2:10 PM NGN Highlights
 404. 2:20 PM Mare
 405. 2:40 PM Border
 406. 3:35 PM Okinawa BON
 407. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 408. 4:05 PM Global Messenger
 409. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 410. 5:00 PM Shingo Torimonocho
 411. 5:45 PM Massan
 412. 6:05 PM Kumokiri Nizaemon
 413. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 414. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 415. Saturday Night
 416. 8:00 PM Massan
 417. 8:15 PM Oshin
 418. 9:05 PM NGN Highlights
 419. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 420. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 421. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 422. 10:50 PM Massan
 423. 11:05 PM Mare
 424. 11:25 PM Shingo Torimonocho
 425. Sunday, September 13
 426. 12:10 AM Okinawa BON
 427. 12:40 AM NHK News
 428. 1:15 AM Mare
 429. 1:35 AM Hirugao
 430. 2:30 AM Mystery Hour - Keiji no Manazashi
 431. 3:35 AM Ohayo Nippon
 432. 4:15 AM Kumokiri Nizaemon
 433. 5:00 AM Oshin
 434. 6:30 AM Ramen Kenkyujo
 435. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 436. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 437. 12:30 PM Global Messenger
 438. 1:00 PM BS News
 439. 1:10 PM Mogitate TV
 440. 2:10 PM NGN Highlights
 441. 2:20 PM Mare
 442. 2:40 PM Hirugao
 443. 3:35 PM Mystery Hour - Keiji no Manazashi
 444. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 445. 5:05 PM Mogitate TV
 446. 5:50 PM Massan
 447. 6:10 PM CatChat
 448. 6:45 PM Global Messenger
 449. 7:10 PM Oshin
 450. Sunday Night
 451. 8:00 PM Massan
 452. 8:15 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 453. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 454. 9:15 PM Oshin
 455. 10:45 PM NGN Highlights
 456. 10:50 PM Massan
 457. 11:05 PM Mare
 458. 11:25 PM Kumokiri Nizaemon
 459. Monday, September 14
 460. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 461. 12:40 AM NHK News
 462. 1:15 AM Oshin
 463. 2:10 AM Jiji Hodan
 464. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 465. 3:30 AM Ohayo Nippon
 466. 4:15 AM Nippon Litabi
 467. 5:15 AM Ramen Kenkyujo
 468. 5:45 AM NGN Highlights
 469. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 470. 12:00 PM Enka Yume Gekijo
 471. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 472. 1:00 PM Daily Kitchen
 473. 1:30 PM Kokusai Hodo 2015
 474. 2:20 PM NGN Highlights
 475. 2:40 PM Oshin
 476. 3:35 PM Jiji Hodan
 477. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 478. 5:00 PM FCI News Catch
 479. 5:45 PM My Song New Music-Shu
 480. 6:15 PM Nippon Litabi
 481. 7:15 PM Daily Kitchen
 482. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 483. Monday Night
 484. 8:15 PM Ramen Kenkyujo
 485. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 486. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 487. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 488. 10:15 PM Highlights
 489. 10:30 PM Kumokiri Nizaemon
 490. 11:25 PM FCI News Catch
 491. Tuesday, September 15
 492. 12:10 AM NHK News
 493. 1:15 AM Mare
 494. 1:35 AM Hero
 495. 2:45 AM Gurutto JCOM Tankentai
 496. 3:25 AM NGN Highlights
 497. 3:30 AM Ohayo Nippon
 498. 4:30 AM Hero
 499. 5:40 AM Daily Kitchen
 500. 6:05 AM Ramen Kenkyujo
 501. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 502. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 503. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 504. 12:30 PM Ramen Kenkyujo