TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 10:50 PM Mare
 3. 11:05 PM Asa ga kita
 4. 11:25 PM FCI News Catch
 5. Today
 6. 12:10 AM NHK News
 7. 1:15 AM Asa ga kita
 8. 1:35 AM Mondainoaru Restaurant
 9. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 10. 3:30 AM Ohayo Nippon
 11. 4:30 AM Mondainoaru Restaurant
 12. 6:10 AM Daily Kitchen
 13. 6:35 AM Ramen Kenkyujo
 14. 7:00 AM Okonomi Kayokan
 15. 7:30 AM Enka & Seishun Songs
 16. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 17. 12:30 PM Ramen Kenkyujo
 18. 1:00 PM Daily Kitchen
 19. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 20. 2:20 PM Asa ga kita
 21. 2:40 PM Mondainoaru Restaurant
 22. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 23. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 24. 5:00 PM FCI News Catch
 25. 5:45 PM Mare
 26. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 27. 6:30 PM Daily Kitchen
 28. 7:00 PM Ramen Kenkyujo
 29. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 30. Tonight
 31. 8:00 PM Mare
 32. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 33. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 34. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 35. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 36. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 37. 10:45 PM NGN Highlights
 38. 10:50 PM Mare
 39. 11:05 PM Asa ga kita
 40. 11:25 PM FCI News Catch
 41. Tomorrow
 42. 12:10 AM NHK News
 43. 1:15 AM Asa ga kita
 44. 1:35 AM Onihei Hankacho SP
 45. 2:30 AM Wafu Sohonke
 46. 3:30 AM Ohayo Nippon
 47. 4:30 AM Onihei Hankacho SP
 48. 5:30 AM Daily Kitchen
 49. 6:05 AM Ramen Kenkyujo
 50. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 51. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 52. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 53. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 54. 1:00 PM Daily Kitchen
 55. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 56. 2:20 PM Asa ga kita
 57. 2:40 PM Onihei Hankacho SP
 58. 3:35 PM Wafu Sohonke
 59. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 60. 5:00 PM FCI News Catch
 61. 5:45 PM Mare
 62. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 63. 6:30 PM Daily Kitchen
 64. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 65. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 66. Tomorrow Night
 67. 8:00 PM Mare
 68. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 69. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 70. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 71. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 72. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 73. 10:45 PM NGN Highlights
 74. 10:50 PM Mare
 75. 11:05 PM Asa ga kita
 76. 11:25 PM FCI News Catch
 77. Saturday, May 28
 78. 12:10 AM NHK News
 79. 1:15 AM Asa ga kita
 80. 1:35 AM Death Note
  • NR
 81. 2:30 AM Okinawa BON
 82. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 83. 3:05 AM Tabipura
 84. 3:30 AM Ohayo Nippon
 85. 4:30 AM Death Note
  • NR
 86. 5:30 AM Daily Kitchen
 87. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 88. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 89. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 90. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 91. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 92. 1:00 PM Japan Video Topic
 93. 1:10 PM Okinawa BON
 94. 1:40 PM Ramen Kenkyujo
 95. 2:10 PM NGN Highlights
 96. 2:20 PM Asa ga kita
 97. 2:40 PM Death Note
  • NR
 98. 3:35 PM Okinawa BON
 99. 4:05 PM Okonomiyaki Kiko
 100. 4:10 PM Tabipura
 101. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 102. 5:00 PM Onihei Hankacho SP
 103. 5:45 PM Mare
 104. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 105. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 106. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 107. Saturday Night
 108. 8:00 PM Mare
 109. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 110. 9:05 PM NGN Highlights
 111. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 112. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 113. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 114. 10:50 PM Mare
 115. 11:05 PM Asa ga kita
 116. 11:25 PM Onihei Hankacho SP
 117. Sunday, May 29
 118. 12:10 AM Okinawa BON
 119. 12:40 AM NHK News
 120. 1:15 AM Asa ga kita
 121. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 122. 2:20 AM Furusato Kiko
 123. 2:30 AM Mystery Hour - TEAM
 124. 3:50 AM Ohayo Nippon
 125. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 126. 5:15 AM Ramen Kenkyujo
 127. 5:45 AM NGN Highlights
 128. 6:00 AM Best Karaoke
 129. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 130. 12:30 PM Global Messenger
 131. 1:00 PM BS News
 132. 1:10 PM Mogitate TV
 133. 2:10 PM Am Highlights
 134. 2:20 PM Asa ga kita
 135. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 136. 3:20 PM Furusato Kiko
 137. 3:35 PM Mystery Hour - TEAM
 138. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 139. 5:05 PM Mogitate TV
 140. 5:50 PM Mare
 141. 6:10 PM CatChat
 142. 6:45 PM Global Messenger
 143. 7:10 PM Wafu Sohonke
 144. Sunday Night
 145. 8:00 PM Mare
 146. 8:15 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 147. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 148. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 149. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 150. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 151. 10:45 PM NGN Highlights
 152. 10:50 PM Mare
 153. 11:05 PM Asa ga kita
 154. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 155. Monday, May 30
 156. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 157. 12:40 AM NHK News
 158. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 159. 2:10 AM Jiji Hodan
 160. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 161. 3:30 AM Ohayo Nippon
 162. 4:15 AM Wafu Sohonke
 163. 5:15 AM Tetsuro no Tabi
 164. 5:45 AM NGN Highlights
 165. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 166. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 167. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 168. 1:00 PM Daily Kitchen
 169. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 170. 2:20 PM Program Highlights
 171. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 172. 3:35 PM Jiji Hodan
 173. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 174. 5:00 PM FCI News Catch
 175. 5:45 PM Enka Yume Gekijo
 176. 6:15 PM Wafu Sohonke
 177. 7:15 PM Daily Kitchen
 178. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 179. Monday Night
 180. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 181. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 182. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 183. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 184. 10:15 PM NGN Highlights
 185. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 186. 11:25 PM FCI News Catch
 187. Tuesday, May 31
 188. 12:10 AM NHK News
 189. 1:15 AM Asa ga kita
 190. 1:35 AM Sendai Iroha
 191. 2:30 AM Hakken Rakuchaku
 192. 3:00 AM Jiyu Jikan Jinja Meguri
 193. 3:30 AM Ohayo Nippon
 194. 4:30 AM Sendai Iroha
 195. 5:30 AM Daily Kitchen
 196. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 197. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 198. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 199. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 200. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 201. 1:00 PM Daily Kitchen
 202. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 203. 2:20 PM Asa ga kita
 204. 2:40 PM Sendai Iroha
 205. 3:35 PM Hakken Rakuchaku
 206. 4:05 PM Jiyu Jikan Jinja Meguri
 207. 4:30 PM Global Messenger
 208. 5:00 PM FCI News Catch
 209. 5:45 PM Mare
 210. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 211. 6:30 PM Daily Kitchen
 212. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 213. 7:30 PM Global Messenger
 214. Tuesday Night
 215. 8:00 PM Mare
 216. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 217. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 218. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 219. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 220. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 221. 10:45 PM NGN Highlights
 222. 10:50 PM Mare
 223. 11:05 PM Asa ga kita
 224. 11:25 PM FCI News Catch
 225. Wednesday, June 1
 226. 12:10 AM NHK News
 227. 1:15 AM Asa ga kita
 228. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 229. 2:35 AM Mogitate TV
 230. 3:30 AM Ohayo Nippon
 231. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 232. 5:30 AM Daily Kitchen
 233. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 234. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 235. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 236. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 237. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 238. 1:00 PM Daily Kitchen
 239. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 240. 2:20 PM Asa ga kita
 241. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 242. 3:40 PM Mogitate TV
 243. 4:30 PM Tabipura
 244. 5:00 PM FCI News Catch
 245. 5:45 PM Mare
 246. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 247. 6:30 PM Daily Kitchen
 248. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 249. 7:30 PM Tabipura
 250. Wednesday Night
 251. 8:00 PM Mare
 252. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 253. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 254. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 255. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 256. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 257. 10:45 PM NGN Highlights
 258. 10:50 PM Mare
 259. 11:05 PM Asa ga kita
 260. 11:25 PM FCI News Catch
 261. Thursday, June 2
 262. 12:10 AM NHK News
 263. 1:15 AM Asa ga kita
 264. 1:35 AM Mondainoaru Restaurant
 265. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 266. 3:30 AM Ohayo Nippon
 267. 4:30 AM Mondainoaru Restaurant
 268. 5:30 AM Daily Kitchen
 269. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 270. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 271. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 272. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 273. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 274. 1:00 PM Daily Kitchen
 275. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 276. 2:20 PM Asa ga kita
 277. 2:40 PM Mondainoaru Restaurant
 278. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 279. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 280. 5:00 PM FCI News Catch
 281. 5:45 PM Mare
 282. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 283. 6:30 PM Daily Kitchen
 284. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 285. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 286. Thursday Night
 287. 8:00 PM Mare
 288. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 289. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 290. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 291. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 292. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 293. 10:45 PM NGN Highlights
 294. 10:50 PM Mare
 295. 11:05 PM Asa ga kita
 296. 11:25 PM FCI News Catch
 297. Friday, June 3
 298. 12:10 AM NHK News
 299. 1:15 AM Asa ga kita
 300. 1:35 AM Onihei Hankacho
 301. 2:30 AM Wafu Sohonke
 302. 3:30 AM Ohayo Nippon
 303. 4:30 AM Onihei Hankacho
 304. 5:50 AM Daily Kitchen
 305. 6:15 AM Tetsuro no Tabi
 306. 6:35 AM Okonomi Kayokan
 307. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 308. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 309. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 310. 1:00 PM Daily Kitchen
 311. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 312. 2:20 PM Asa ga kita
 313. 2:40 PM Naomi to Kanako
 314. 3:35 PM Wafu Sohonke
 315. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 316. 5:00 PM FCI News Catch
 317. 5:45 PM Mare
 318. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 319. 6:30 PM Daily Kitchen
 320. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 321. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 322. Friday Night
 323. 8:00 PM Mare
 324. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 325. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 326. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 327. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 328. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 329. 10:45 PM NGN Highlights
 330. 10:50 PM Mare
 331. 11:05 PM Asa ga kita
 332. 11:25 PM FCI News Catch
 333. Saturday, June 4
 334. 12:10 AM NHK News
 335. 1:15 AM Asa ga kita
 336. 1:35 AM Death Note
  • NR
 337. 2:30 AM Okinawa BON
 338. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 339. 3:05 AM Tabipura
 340. 3:30 AM Ohayo Nippon
 341. 4:30 AM Death Note
  • NR
 342. 5:30 AM Daily Kitchen
 343. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 344. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 345. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 346. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 347. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 348. 1:00 PM Japan Video Topic
 349. 1:10 PM Okinawa BON
 350. 1:40 PM Tetsuro no Tabi
 351. 2:10 PM NGN Highlights
 352. 2:20 PM Asa ga kita
 353. 2:40 PM Death Note
  • NR
 354. 3:35 PM Okinawa BON
 355. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 356. 4:05 PM Tabipura
 357. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 358. 5:00 PM Onihei Hankacho SP
 359. 5:45 PM Asa ga kita
 360. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 361. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 362. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 363. Saturday Night
 364. 8:00 PM Asa ga kita
 365. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 366. 9:05 PM NGN Highlights
 367. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 368. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 369. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 370. 10:50 PM Asa ga kita
 371. 11:05 PM Asa ga kita
 372. 11:25 PM Onihei Hankacho SP
 373. Sunday, June 5
 374. 12:10 AM Okinawa BON
 375. 12:40 AM NHK News
 376. 1:15 AM Asa ga kita
 377. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 378. 2:20 AM Furusato Kiko
 379. 2:30 AM Mystery Hour - TEAM
 380. 3:30 AM Ohayo Nippon
 381. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 382. 5:15 AM Tetsuro no Tabi
 383. 5:45 AM NGN Highlights
 384. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 385. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 386. 12:30 PM Global Messenger
 387. 1:00 PM BS News
 388. 1:10 PM Mogitate TV
 389. 2:10 PM Am Highlights
 390. 2:20 PM Asa ga kita
 391. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 392. 3:20 PM Furusato Kiko
 393. 3:35 PM Mystery Hour - TEAM
 394. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 395. 5:05 PM Mogitate TV
 396. 5:50 PM Asa ga kita
 397. 6:10 PM CatChat
 398. 6:45 PM Global Messenger
 399. 7:10 PM Wafu Sohonke
 400. Sunday Night
 401. 8:00 PM Asa ga kita
 402. 8:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 403. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 404. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 405. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 406. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 407. 10:45 PM NGN Highlights
 408. 10:50 PM Asa ga kita
 409. 11:05 PM Asa ga kita
 410. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 411. Monday, June 6
 412. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 413. 12:40 AM NHK News
 414. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 415. 2:15 AM Jiji Hodan
 416. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 417. 3:30 AM Ohayo Nippon
 418. 4:15 AM Wafu Sohonke
 419. 5:05 AM Tetsuro no Tabi
 420. 5:30 AM Bringing the Legacy of Katsu Goto to Life
 421. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 422. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 423. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 424. 1:00 PM Daily Kitchen
 425. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 426. 2:20 PM Program Highlights
 427. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 428. 3:35 PM Jiji Hodan
 429. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 430. 5:00 PM FCI News Catch
 431. 5:45 PM Doyo Aishoka Zenshu
 432. 6:15 PM Wafu Sohonke
 433. 7:15 PM Daily Kitchen
 434. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 435. Monday Night
 436. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 437. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 438. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 439. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 440. 10:15 PM NGN Highlights
 441. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 442. 11:25 PM FCI News Catch
 443. Tuesday, June 7
 444. 12:10 AM NHK News
 445. 1:15 AM Asa ga kita
 446. 1:35 AM Ikkyusan
 447. 2:30 AM Mentai Wide
 448. 3:00 AM Hakken Rakuchaku
 449. 3:30 AM Ohayo Nippon
 450. 4:30 AM Ikkyusan
 451. 5:30 AM Daily Kitchen
 452. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 453. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 454. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 455. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 456. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 457. 1:00 PM Daily Kitchen
 458. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 459. 2:20 PM Asa ga kita
 460. 2:40 PM Ikkyusan
 461. 3:35 PM Mentai Wide
 462. 4:05 PM Hakken Rakuchaku
 463. 4:30 PM Global Messenger
 464. 5:00 PM FCI News Catch
 465. 5:45 PM Asa ga kita
 466. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 467. 6:30 PM Daily Kitchen
 468. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 469. 7:30 PM Global Messenger
 470. Tuesday Night
 471. 8:00 PM Asa ga kita
 472. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 473. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 474. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 475. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 476. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 477. 10:45 PM NGN Highlights
 478. 10:50 PM Asa ga kita
 479. 11:05 PM Asa ga kita
 480. 11:25 PM FCI News Catch
 481. Wednesday, June 8
 482. 12:10 AM NHK News
 483. 1:15 AM Asa ga kita
 484. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 485. 2:30 AM Mogitate TV
 486. 3:30 AM Ohayo Nippon
 487. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 488. 5:30 AM Daily Kitchen
 489. 6:00 AM Tetsuro no Tabi
 490. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 491. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 492. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 493. 12:30 PM Tetsuro no Tabi
 494. 1:00 PM Daily Kitchen
 495. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 496. 2:20 PM Asa ga kita
 497. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 498. 3:35 PM Mogitate TV
 499. 4:30 PM Tabipura
 500. 5:00 PM FCI News Catch
 501. 5:45 PM Asa ga kita
 502. 6:05 PM Mainoumi no Suoizo
 503. 6:30 PM Daily Kitchen
 504. 7:00 PM Tetsuro no Tabi
 505. 7:30 PM Tabipura
 506. Wednesday Night
 507. 8:00 PM Asa ga kita
 508. 8:15 PM Mainoumi no Suoizo
 509. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 510. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 511. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 512. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 513. 10:45 PM NGN Highlights
 514. 10:50 PM Asa ga kita