TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 3. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 4. 6:20 PM Global Messenger
 5. 6:55 PM Beppin-san
 6. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 7. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 8. Last Night
 9. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 10. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 11. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 12. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 13. 9:50 PM Beppin-san
 14. 10:05 PM Hiyokko
 15. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 16. 10:55 PM FCI News Catch
 17. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 18. Today
 19. 12:15 AM Hiyokko
 20. 12:35 AM The Mystery Hour
 21. 1:30 AM Mentai Wide
 22. 2:30 AM NHK Newsline
 23. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 24. 3:30 AM The Mystery Hour
 25. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 26. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 27. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 28. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 29. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 30. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 31. 12:30 PM Hiyokko
 32. 12:50 PM FCI News Catch
 33. 1:40 PM The Mystery Hour
 34. 2:35 PM Mogitate TV
 35. 3:30 PM Okonomi Kayokan
 36. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 37. 4:30 PM Beppin-san
 38. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 39. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 40. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 41. 6:20 PM Okonomi Kayokan
 42. 6:55 PM Beppin-san
 43. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 44. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 45. Tonight
 46. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 47. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 48. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 49. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 50. 9:50 PM Beppin-san
 51. 10:05 PM Hiyokko
 52. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 53. 10:55 PM FCI News Catch
 54. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 55. Tomorrow
 56. 12:15 AM Hiyokko
 57. 12:35 AM Kimi wa Pet
 58. 1:30 AM Yumetairiku Hokkaido
 59. 2:00 AM Sahihara Rino Nosashigohan
 60. 2:30 AM NHK Newsline
 61. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 62. 3:30 AM Kimi wa Pet
 63. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 64. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 65. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 66. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 67. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 68. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 69. 12:30 PM Hiyokko
 70. 12:50 PM FCI News Catch
 71. 1:40 PM Kimi wa Pet
 72. 2:35 PM Yumetairiku Hokkaido
 73. 3:00 PM Sashihara Rino no Sashigohan
 74. 3:30 PM Global Messenger
 75. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 76. 4:30 PM Beppin-san
 77. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 78. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 79. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 80. 6:20 PM Global Messenger
 81. 6:55 PM Beppin-san
 82. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 83. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 84. Tomorrow Night
 85. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 86. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 87. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 88. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 89. 9:50 PM Beppin-san
 90. 10:05 PM Hiyokko
 91. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 92. 10:55 PM FCI News Catch
 93. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 94. Friday, November 24
 95. 12:15 AM Hiyokko
 96. 12:35 AM Kagemusha Tokugawa Leyasu
 97. 1:30 AM Hakken Rakuchaku
 98. 2:30 AM NHK Newsline
 99. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 100. 3:30 AM Kagemusha Tokugawa Leyasu
 101. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 102. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 103. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 104. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 105. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 106. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 107. 12:30 PM Hiyokko
 108. 12:50 PM FCI News Catch
 109. 1:40 PM Kagemusha Tokugawa Leyasu
 110. 2:35 PM Hakken Rakuchaku
 111. 3:30 PM Ikiiki Kayojuku
 112. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 113. 4:30 PM Beppin-san
 114. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 115. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 116. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 117. 6:20 PM Global Messenger
 118. 6:55 PM Beppin-san
 119. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 120. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 121. Friday Night
 122. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 123. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 124. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 125. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 126. 9:50 PM Beppin-san
 127. 10:05 PM Hiyokko
 128. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 129. 10:55 PM FCI News Catch
 130. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 131. Saturday, November 25
 132. 12:15 AM Hiyokko
 133. 12:35 AM Kurokawa No Techo
 134. 1:30 AM Okinawa BON
 135. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 136. 2:05 AM Global Messenger
 137. 2:30 AM NHK Newsline
 138. 2:40 AM Direct Talk/Heritage
 139. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 140. 3:30 AM Kurokawa No Techo
 141. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 142. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 143. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 144. 11:00 AM Karaoke
 145. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 146. 12:00 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 147. 12:30 PM Hiyokko
 148. 12:50 PM JVT
 149. 1:10 PM Enka & Seishun Songs
 150. 1:40 PM Kurokawa No Techo
 151. 2:35 PM Okinawa BON
 152. 3:00 PM Okonomiyaki Kiko
 153. 3:05 PM Global Messenger
 154. 3:30 PM Ramen Walker TV 2
 155. 4:00 PM JIN Actor
 156. 4:30 PM Beppin-san
 157. 4:50 PM Dokuganryu Masamune
 158. 6:20 PM Ramen Walker TV 2
 159. 6:55 PM Beppin-san
 160. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 161. 7:45 PM TV Asahi JapaNews24
 162. Saturday Night
 163. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 164. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 165. 9:15 PM Mentai Wide
 166. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 167. 9:50 PM Beppin-san
 168. 10:05 PM Hiyokko
 169. 10:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 170. 11:10 PM JIN Actor
 171. 11:40 PM TV Asahi JapaNews24
 172. Sunday, November 26
 173. 12:15 AM Hiyokko
 174. 12:35 AM Kaseifu no Mitazono
 175. 1:25 AM Mystery Hour - Onnnatachi no Tokuso Saizensen
 176. 2:30 AM NHK Newsline
 177. 2:40 AM Direct Talk/Heritage
 178. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 179. 3:30 AM Dokuganryu Masamune
 180. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 181. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 182. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 183. 11:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 184. 12:30 PM Hiyokko
 185. 12:50 PM JVT
 186. 1:10 PM Enka & Seishun Songs
 187. 1:40 PM Kaseifu no Mitazono
 188. 2:30 PM Mystery Hour - Onnnatachi no Tokuso Saizensen
 189. 3:30 PM Mentai Wide
 190. 4:00 PM JIN Actor
 191. 4:30 PM Beppin-san
 192. 4:50 PM Mogitate TV
 193. 5:40 PM Mentai Wide
 194. 6:10 PM Hakken Rakuchaku
 195. 6:55 PM Beppin-san
 196. 7:15 PM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 197. 7:45 PM TV Asahi JapaNews24
 198. Sunday Night
 199. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 200. 8:40 PM Mogitate TV
 201. 9:25 PM Mentai Wide
 202. 9:50 PM Beppin-san
 203. 10:05 PM Hiyokko
 204. 10:25 PM Oedo Jikencho - Bimi de Soro
 205. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 206. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 207. Monday, November 27
 208. 12:15 AM Dokuganryu Masamune
 209. 1:00 AM Ramen Walker TV 2
 210. 1:25 AM Jiji Hodan
 211. 2:05 AM Utagoe Cha Cha Cha
 212. 2:30 AM NHK Newsline
 213. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 214. 3:30 AM Hakken Rakuchaku
 215. 4:30 AM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 216. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 217. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 218. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 219. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 220. 12:30 PM JVT
 221. 12:50 PM FCI News Catch
 222. 1:40 PM Dokuganryu Masamune
 223. 2:30 PM Ramen Walker TV 2
 224. 2:55 PM Jiji Hodan
 225. 3:35 PM Utagoe Cha Cha Cha
 226. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 227. 4:30 PM Enka/My Idol/My Song/Otona
 228. 5:00 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 229. 5:30 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 230. 6:00 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 231. 6:30 PM Ikiiki Kayojuku
 232. 7:00 PM Mentai Wide
 233. 7:30 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 234. Monday Night
 235. 8:00 PM Enka & Seishun Songs
 236. 8:30 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 237. 9:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 238. 9:30 PM Oedo Jikencho - Bimi de Soro
 239. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 240. 10:55 PM FCI News Catch
 241. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 242. Tuesday, November 28
 243. 12:15 AM Hiyokko
 244. 12:35 AM Keishicho Ikimono Gakari
 245. 1:30 AM Mentai Wide
 246. 2:00 AM JIN Actor
 247. 2:30 AM NHK Newsline
 248. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 249. 3:30 AM Keishicho Ikimono Gakari
 250. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 251. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 252. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 253. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 254. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 255. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 256. 12:30 PM Hiyokko
 257. 12:50 PM FCI News Catch
 258. 1:40 PM Keishicho Ikimono Gakari
 259. 2:35 PM Mentai Wide
 260. 3:00 PM JIN Actor
 261. 3:30 PM Global Messenger
 262. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 263. 4:30 PM Beppin-san
 264. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 265. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 266. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 267. 6:20 PM Global Messenger
 268. 6:55 PM Beppin-san
 269. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 270. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 271. Tuesday Night
 272. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 273. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 274. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 275. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 276. 9:50 PM Beppin-san
 277. 10:05 PM Hiyokko
 278. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 279. 10:55 PM FCI News Catch
 280. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 281. Wednesday, November 29
 282. 12:15 AM Hiyokko
 283. 12:35 AM The Mystery Hour
 284. 1:30 AM Mentai Wide
 285. 2:30 AM NHK Newsline
 286. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 287. 3:30 AM The Mystery Hour
 288. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 289. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 290. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 291. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 292. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 293. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 294. 12:30 PM Hiyokko
 295. 12:50 PM FCI News Catch
 296. 1:40 PM The Mystery Hour
 297. 2:35 PM Mogitate TV
 298. 3:30 PM Okonomi Kayokan
 299. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 300. 4:30 PM Beppin-san
 301. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 302. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 303. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 304. 6:20 PM Okonomi Kayokan
 305. 6:55 PM Beppin-san
 306. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 307. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 308. Wednesday Night
 309. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 310. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 311. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 312. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 313. 9:50 PM Beppin-san
 314. 10:05 PM Hiyokko
 315. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 316. 10:55 PM FCI News Catch
 317. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 318. Thursday, November 30
 319. 12:15 AM Hiyokko
 320. 12:35 AM Kimi wa Pet
 321. 1:30 AM Yumetairiku Hokkaido
 322. 2:00 AM Sahihara Rino Nosashigohan
 323. 2:30 AM NHK Newsline
 324. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 325. 3:30 AM Kimi wa Pet
 326. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 327. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 328. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 329. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 330. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 331. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 332. 12:30 PM Hiyokko
 333. 12:50 PM FCI News Catch
 334. 1:40 PM Kimi wa Pet
 335. 2:35 PM Yumetairiku Hokkaido
 336. 3:00 PM Sashihara Rino no Sashigohan
 337. 3:30 PM Global Messenger
 338. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 339. 4:30 PM Beppin-san
 340. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 341. 5:20 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 342. 5:50 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 343. 6:20 PM Global Messenger
 344. 6:55 PM Beppin-san
 345. 7:15 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 346. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 347. Thursday Night
 348. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 349. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 350. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 351. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 352. 9:50 PM Beppin-san
 353. 10:05 PM Hiyokko
 354. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 355. 10:55 PM FCI News Catch
 356. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 357. Friday, December 1
 358. 12:15 AM Hiyokko
 359. 12:35 AM Kagemusha Tokugawa Leyasu
 360. 1:30 AM Hakken Rakuchaku
 361. 2:30 AM NHK Newsline
 362. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 363. 3:30 AM Kagemusha Tokugawa Leyasu
 364. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 365. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 366. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 367. 11:00 AM My Song New Music-Shu
 368. 11:30 AM Nippon Cable Car Tanbo
 369. 12:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 370. 12:30 PM Hiyokko
 371. 12:50 PM FCI News Catch
 372. 1:40 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 373. 2:35 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 374. 3:30 PM Ikiiki Kayojuku
 375. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 376. 4:30 PM Beppin-san
 377. 4:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 378. 5:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 379. 5:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 380. 6:20 PM Ikiiki Kayojuku
 381. 6:50 PM Okonomiyaki Kiko
 382. 6:55 PM Beppin-san
 383. 7:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 384. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 385. Friday Night
 386. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 387. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 388. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 389. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 390. 9:50 PM Beppin-san
 391. 10:05 PM Hiyokko
 392. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 393. 10:55 PM FCI News Catch
 394. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 395. Saturday, December 2
 396. 12:15 AM Hiyokko
 397. 12:35 AM Boku Unmei no Hito desu
 398. 1:30 AM Okinawa BON
 399. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 400. 2:05 AM Global Messenger
 401. 2:30 AM NHK Newsline
 402. 2:40 AM Direct Talk/Heritage
 403. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 404. 3:30 AM Boku Unmei no Hito desu
 405. 4:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 406. 5:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 407. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 408. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 409. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 410. 12:00 PM Nippon Cable Car Tanbo
 411. 12:30 PM Hiyokko
 412. 12:50 PM JVT
 413. 1:10 PM TV Asahi JapaNews24
 414. 1:40 PM Boku Unmei no Hito desu
 415. 2:35 PM Okinawa BON
 416. 3:00 PM Okonomiyaki Kiko
 417. 3:05 PM Global Messenger
 418. 3:30 PM Sushi: The Art and Artistry
 419. 4:00 PM JIN Actor
 420. 4:30 PM Beppin-san
 421. 4:50 PM Dokuganryu Masamune
 422. 6:20 PM Sushi: The Art and Artistry
 423. 6:50 PM Okonomiyaki Kiko
 424. 6:55 PM Beppin-san
 425. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 426. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 427. Saturday Night
 428. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 429. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 430. 9:15 PM Mentai Wide
 431. 9:45 PM Okonomiyaki Kiko
 432. 9:50 PM Beppin-san
 433. 10:05 PM Hiyokko
 434. 10:25 PM Shingo Torimonocho
 435. 11:15 PM JIN Actor
 436. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 437. Sunday, December 3
 438. 12:15 AM Hiyokko
 439. 12:35 AM Grand Maison
 440. 1:25 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 441. 2:30 AM NHK Newsline
 442. 2:40 AM Direct Talk/Heritage
 443. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 444. 3:30 AM Dokuganryu Masamune
 445. 5:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 446. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 447. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 448. 11:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 449. 12:30 PM Hiyokko
 450. 12:50 PM JVT
 451. 1:10 PM Enka & Seishun Songs
 452. 1:40 PM Kaseifu no Mitazono
 453. 2:30 PM Mystery Hour - Onnnatachi no Tokuso Saizensen
 454. 3:30 PM Mentai Wide
 455. 4:00 PM JIN Actor
 456. 4:30 PM Beppin-san
 457. 4:50 PM Mogitate TV
 458. 5:40 PM Mentai Wide
 459. 6:10 PM Hakken Rakuchaku
 460. 6:55 PM Beppin-san
 461. 7:15 PM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 462. 7:45 PM TV Asahi JapaNews24
 463. Sunday Night
 464. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 465. 8:40 PM Mogitate TV
 466. 9:25 PM Mentai Wide
 467. 9:50 PM Beppin-san
 468. 10:05 PM Hiyokko
 469. 10:25 PM Oedo Jikencho - Bimi de Soro
 470. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 471. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 472. Monday, December 4
 473. 12:15 AM Dokuganryu Masamune
 474. 1:00 AM Ramen Walker TV 2
 475. 1:25 AM Jiji Hodan
 476. 2:05 AM Utagoe Cha Cha Cha
 477. 2:30 AM NHK Newsline
 478. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 479. 3:30 AM Hakken Rakuchaku
 480. 4:30 AM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 481. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 482. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 483. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 484. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 485. 12:30 PM JVT
 486. 12:50 PM FCI News Catch
 487. 1:40 PM Dokuganryu Masamune
 488. 2:30 PM Ramen Walker TV 2
 489. 2:55 PM Jiji Hodan
 490. 3:35 PM Utagoe Cha Cha Cha
 491. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 492. 4:30 PM Enka/My Idol/My Song/Otona
 493. 5:00 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 494. 5:30 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 495. 6:00 PM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 496. 6:30 PM Ikiiki Kayojuku
 497. 7:00 PM Mentai Wide
 498. 7:30 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji
 499. Monday Night
 500. 8:00 PM Enka & Seishun Songs
 501. 8:30 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 502. 9:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 503. 9:30 PM Oedo Jikencho - Bimi de Soro
 504. 10:25 PM Enka & Seishun Songs
 505. 10:55 PM FCI News Catch
 506. 11:45 PM TV Asahi JapaNews24
 507. Tuesday, December 5
 508. 12:15 AM Hiyokko
 509. 12:35 AM Keishicho Ikimono Gakari
 510. 1:30 AM Mentai Wide
 511. 2:00 AM JIN Actor
 512. 2:30 AM NHK Newsline
 513. 3:00 AM TV Asahi JapaNews24
 514. 3:30 AM Keishicho Ikimono Gakari
 515. 4:30 AM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 516. 5:00 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 517. 5:30 AM Enka & Seishun Songs
 518. 11:00 AM My Idol/New Music/Doyo/Jojo
 519. 11:30 AM Kando! Nipon Jiman/Shoku no Hoko
 520. 12:00 PM Waku Waku Cuisine/Cooking with Dog
 521. 12:30 PM Hiyokko
 522. 12:50 PM FCI News Catch
 523. 1:40 PM Keishicho Ikimono Gakari
 524. 2:35 PM Mentai Wide
 525. 3:00 PM JIN Actor
 526. 3:30 PM Global Messenger
 527. 4:00 PM TV Asahi JapaNews24
 528. 4:30 PM Beppin-san
 529. 4:50 PM Smile Lesson/Doyo Kono Aji