TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 3:35 PM Wafu Sohonke
 3. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 4. 5:00 PM FCI News Catch
 5. 5:45 PM Asa ga kita
 6. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 7. 6:30 PM Daily Kitchen
 8. 7:00 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 9. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 10. Last Night
 11. 8:00 PM Asa ga kita
 12. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 13. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 14. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 15. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 16. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 17. 10:45 PM NGN Highlights
 18. 10:50 PM Asa ga kita
 19. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 20. 11:25 PM FCI News Catch
 21. Today
 22. 12:10 AM NHK News
 23. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 24. 1:35 AM Jishaku Otoko
 25. 2:30 AM Okinawa BON
 26. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 27. 3:05 AM Tabipura
 28. 3:30 AM Ohayo Nippon
 29. 4:30 AM Jishaku Otoko
 30. 5:30 AM Daily Kitchen
 31. 6:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 32. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 33. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 34. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 35. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 36. 1:00 PM Japan Video Topic
 37. 1:10 PM Okinawa BON
 38. 1:40 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 39. 2:10 PM NGN Highlights
 40. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 41. 2:40 PM Jishaku Otoko
 42. 3:35 PM Okinawa BON
 43. 4:05 PM Okonomiyaki Kiko
 44. 4:10 PM Tabipura
 45. 4:35 PM Uchinanchu Worldwide
 46. 5:00 PM Onihei Hankacho SP
 47. 5:45 PM Asa ga kita
 48. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 49. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 50. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 51. Tonight
 52. 8:00 PM Asa ga kita
 53. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 54. 9:05 PM NGN Highlights
 55. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 56. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 57. 10:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 58. 10:50 PM Asa ga kita
 59. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 60. 11:25 PM Kenkaku Shobai
 61. Tomorrow
 62. 12:10 AM Okinawa BON
 63. 12:40 AM NHK News
 64. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 65. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 66. 2:20 AM Furusato Kiko
 67. 2:30 AM Okinawa Shunka Shuto
 68. 3:30 AM Ohayo Nippon
 69. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 70. 5:15 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 71. 5:45 AM NGN Highlights
 72. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 73. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 74. 12:30 PM Global Messenger
 75. 1:00 PM BS News
 76. 1:10 PM Mogitate TV
 77. 2:10 PM Am Highlights
 78. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 79. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 80. 3:20 PM Furusato Kiko
 81. 3:35 PM Okinawa Shunka Shuto
 82. 4:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 83. 5:05 PM Mogitate TV
 84. 5:50 PM Asa ga kita
 85. 6:10 PM CatChat
 86. 6:45 PM Global Messenger
 87. 7:10 PM Wafu Sohonke
 88. Tomorrow Night
 89. 8:00 PM Asa ga kita
 90. 8:15 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 91. 8:45 PM Okonomi Kayokan
 92. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 93. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 94. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 95. 10:45 PM NGN Highlights
 96. 10:50 PM Asa ga kita
 97. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 98. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 99. Monday, June 27
 100. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 101. 12:40 AM NHK News
 102. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 103. 2:10 AM Jiji Hodan
 104. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 105. 3:30 AM Ohayo Nippon
 106. 4:15 AM Wafu Sohonke
 107. 5:15 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 108. 5:45 AM NGN Highlights
 109. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 110. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 111. 12:30 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 112. 1:00 PM Daily Kitchen
 113. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 114. 2:20 PM Program Highlights
 115. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 116. 3:35 PM Jiji Hodan
 117. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 118. 5:00 PM FCI News Catch
 119. 5:45 PM Enka Yume Gekijo
 120. 6:15 PM Wafu Sohonke
 121. 7:15 PM Daily Kitchen
 122. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 123. Monday Night
 124. 8:15 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 125. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 126. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 127. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 128. 10:15 PM NGN Highlights
 129. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 130. 11:25 PM FCI News Catch
 131. Tuesday, June 28
 132. 12:10 AM NHK News
 133. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 134. 1:35 AM Ikkyusan
 135. 2:30 AM Mentai Wide
 136. 3:00 AM Hakken Rakuchaku
 137. 3:30 AM Ohayo Nippon
 138. 4:30 AM Ikkyusan
 139. 5:30 AM Daily Kitchen
 140. 6:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 141. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 142. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 143. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 144. 12:30 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 145. 1:00 PM Daily Kitchen
 146. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 147. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 148. 2:40 PM Ikkyusan
 149. 3:35 PM Mentai Wide
 150. 4:05 PM Hakken Rakuchaku
 151. 4:30 PM Global Messenger
 152. 5:00 PM FCI News Catch
 153. 5:45 PM Asa ga kita
 154. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 155. 6:30 PM Daily Kitchen
 156. 7:00 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 157. 7:30 PM Global Messenger
 158. Tuesday Night
 159. 8:00 PM Asa ga kita
 160. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 161. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 162. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 163. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 164. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 165. 10:45 PM NGN Highlights
 166. 10:50 PM Asa ga kita
 167. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 168. 11:25 PM FCI News Catch
 169. Wednesday, June 29
 170. 12:10 AM NHK News
 171. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 172. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 173. 2:35 AM Mogitate TV
 174. 3:30 AM Ohayo Nippon
 175. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 176. 5:30 AM Daily Kitchen
 177. 6:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 178. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 179. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 180. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 181. 12:30 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 182. 1:00 PM Daily Kitchen
 183. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 184. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 185. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 186. 3:40 PM Mogitate TV
 187. 4:30 PM Tabipura
 188. 5:00 PM FCI News Catch
 189. 5:45 PM Asa ga kita
 190. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 191. 6:30 PM Daily Kitchen
 192. 7:00 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 193. 7:30 PM Tabipura
 194. Wednesday Night
 195. 8:00 PM Asa ga kita
 196. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 197. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 198. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 199. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 200. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 201. 10:45 PM NGN Highlights
 202. 10:50 PM Asa ga kita
 203. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 204. 11:25 PM FCI News Catch
 205. Thursday, June 30
 206. 12:10 AM NHK News
 207. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 208. 1:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 209. 2:20 AM Furusato Kiko
 210. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 211. 3:30 AM Ohayo Nippon
 212. 4:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 213. 5:30 AM Daily Kitchen
 214. 6:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 215. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 216. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 217. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 218. 12:30 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 219. 1:00 PM Daily Kitchen
 220. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 221. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 222. 2:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 223. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 224. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 225. 5:00 PM FCI News Catch
 226. 5:45 PM Asa ga kita
 227. 6:05 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 228. 6:30 PM Daily Kitchen
 229. 7:00 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 230. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 231. Thursday Night
 232. 8:00 PM Asa ga kita
 233. 8:15 PM Odoroki Kando Gourmet de Sho
 234. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 235. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 236. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 237. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 238. 10:45 PM NGN Highlights
 239. 10:50 PM Asa ga kita
 240. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 241. 11:25 PM FCI News Catch
 242. Friday, July 1
 243. 12:10 AM NHK News
 244. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 245. 1:35 AM Snow on the Blades
  • NR
 246. 3:35 AM Ohayo Nippon
 247. 4:35 AM Ichion Nyukon
 248. 5:30 AM Daily Kitchen
 249. 6:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 250. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 251. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 252. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 253. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 254. 1:00 PM Daily Kitchen
 255. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 256. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 257. 2:40 PM Snow on the Blades
  • NR
 258. 4:40 PM TRAM Fukui
 259. 5:00 PM FCI News Catch
 260. 5:45 PM Asa ga kita
 261. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 262. 6:30 PM Daily Kitchen
 263. 7:00 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 264. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 265. Friday Night
 266. 8:00 PM Asa ga kita
 267. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 268. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 269. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 270. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 271. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 272. 10:45 PM NGN Highlights
 273. 10:50 PM Asa ga kita
 274. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 275. 11:25 PM FCI News Catch
 276. Saturday, July 2
 277. 12:10 AM NHK News
 278. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 279. 1:35 AM Samurai Sensei
 280. 2:30 AM Okinawa BON
 281. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 282. 3:05 AM Tabipura
 283. 3:30 AM Ohayo Nippon
 284. 4:30 AM Samurai Sensei
 285. 5:30 AM Daily Kitchen
 286. 6:00 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 287. 6:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 288. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 289. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 290. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 291. 1:00 PM Japan Video Topic
 292. 1:10 PM Okinawa BON
 293. 1:40 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 294. 2:10 PM NGN Highlights
 295. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 296. 2:40 PM Samurai Sensei
 297. 3:35 PM Okinawa BON
 298. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 299. 4:05 PM Tabipura
 300. 4:30 PM Uchinanchu Worldwide
 301. 5:00 PM Kenkaku Shobai
 302. 5:45 PM Asa ga kita
 303. 6:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 304. 7:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 305. 7:30 PM Uchinanchu Worldwide
 306. Saturday Night
 307. 8:00 PM Asa ga kita
 308. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 309. 9:05 PM NGN Highlights
 310. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 311. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 312. 10:10 PM Fukuoka Hatsu Gurutto J:COM
 313. 10:50 PM Asa ga kita
 314. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 315. 11:25 PM Kenkaku Shobai
 316. Sunday, July 3
 317. 12:10 AM Okinawa BON
 318. 12:40 AM NHK News
 319. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 320. 1:35 AM Mentai Piriri
 321. 2:30 AM Mystery Hour - Kyoto Ninjo Sosa File
 322. 3:30 AM Ohayo Nippon
 323. 4:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 324. 5:15 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 325. 5:45 AM NGN Highlights
 326. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 327. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 328. 12:30 PM Global Messenger
 329. 1:00 PM BS News
 330. 1:10 PM Mogitate TV
 331. 2:10 PM Am Highlights
 332. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 333. 2:40 PM Mentai Piriri
 334. 3:35 PM Mystery Hour - Kyoto Ninjo Sosa File
 335. 4:25 PM Fukuoka Hatsu Gurutto J:COM
 336. 5:05 PM Mogitate TV
 337. 5:50 PM Asa ga kita
 338. 6:10 PM CatChat
 339. 6:45 PM Global Messenger
 340. 7:10 PM Wafu Sohonke
 341. Sunday Night
 342. 8:00 PM Asa ga kita
 343. 8:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 344. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 345. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 346. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 347. 10:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 348. 10:45 PM NGN Highlights
 349. 10:50 PM Asa ga kita
 350. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 351. 11:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 352. Monday, July 4
 353. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 354. 12:40 AM NHK News
 355. 1:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 356. 2:10 AM Jiji Hodan
 357. 3:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 358. 3:30 AM Ohayo Nippon
 359. 4:15 AM Wafu Sohonke
 360. 5:05 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 361. 5:30 AM Bringing the Legacy of Katsu Goto to Life
 362. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 363. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 364. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 365. 1:00 PM Daily Kitchen
 366. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 367. 2:20 PM Program Highlights
 368. 2:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 369. 3:35 PM Jiji Hodan
 370. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 371. 5:00 PM FCI News Catch
 372. 5:45 PM Doyo Aishoka Zenshu
 373. 6:15 PM Wafu Sohonke
 374. 7:15 PM Daily Kitchen
 375. 7:45 PM Ikiiki Kayojuku
 376. Monday Night
 377. 8:15 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 378. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 379. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 380. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 381. 10:15 PM NGN Highlights
 382. 10:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 383. 11:25 PM FCI News Catch
 384. Tuesday, July 5
 385. 12:10 AM NHK News
 386. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 387. 1:35 AM Platinum Age
 388. 2:30 AM Mentai Wide
 389. 3:00 AM Hakken Rakuchaku
 390. 3:30 AM Ohayo Nippon
 391. 4:30 AM Platinum Age
 392. 5:30 AM Daily Kitchen
 393. 6:00 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 394. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 395. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 396. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 397. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 398. 1:00 PM Daily Kitchen
 399. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 400. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 401. 2:40 PM Platinum Age
 402. 3:35 PM Mentai Wide
 403. 4:05 PM Hakken Rakuchaku
 404. 4:30 PM Global Messenger
 405. 5:00 PM FCI News Catch
 406. 5:45 PM Asa ga kita
 407. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 408. 6:30 PM Daily Kitchen
 409. 7:00 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 410. 7:30 PM Global Messenger
 411. Tuesday Night
 412. 8:00 PM Asa ga kita
 413. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 414. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 415. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 416. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 417. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 418. 10:45 PM NGN Highlights
 419. 10:50 PM Asa ga kita
 420. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 421. 11:25 PM FCI News Catch
 422. Wednesday, July 6
 423. 12:10 AM NHK News
 424. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 425. 1:35 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 426. 2:30 AM Mogitate TV
 427. 3:30 AM Ohayo Nippon
 428. 4:30 AM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 429. 5:30 AM Daily Kitchen
 430. 6:00 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 431. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 432. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 433. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 434. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 435. 1:00 PM Daily Kitchen
 436. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 437. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 438. 2:40 PM Mystery Hour - Biblia Koshodo no Jiken Techo
 439. 3:35 PM Mogitate TV
 440. 4:30 PM Tabipura
 441. 5:00 PM FCI News Catch
 442. 5:45 PM Asa ga kita
 443. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 444. 6:30 PM Daily Kitchen
 445. 7:00 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 446. 7:30 PM Tabipura
 447. Wednesday Night
 448. 8:00 PM Asa ga kita
 449. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 450. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 451. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 452. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 453. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 454. 10:45 PM NGN Highlights
 455. 10:50 PM Asa ga kita
 456. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 457. 11:25 PM FCI News Catch
 458. Thursday, July 7
 459. 12:10 AM NHK News
 460. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 461. 1:35 AM Hayako Sensei, Kekkon Surutte Hontodesuka?
 462. 2:35 AM Choshichiro Edo Nikki
 463. 3:30 AM Ohayo Nippon
 464. 4:30 AM Hayako Sensei, Kekkon Surutte Hontodesuka?
 465. 5:30 AM Daily Kitchen
 466. 6:00 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 467. 6:30 AM Okonomi Kayokan
 468. 7:00 AM Enka & Seishun Songs
 469. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 470. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 471. 1:00 PM Daily Kitchen
 472. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 473. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 474. 2:40 PM Hayako Sensei, Kekkon Surutte Hontodesuka?
 475. 3:40 PM Choshichiro Edo Nikki
 476. 4:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 477. 5:00 PM FCI News Catch
 478. 5:45 PM Asa ga kita
 479. 6:05 PM Tetsuro no Tabi
 480. 6:30 PM Daily Kitchen
 481. 7:00 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 482. 7:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 483. Thursday Night
 484. 8:00 PM Asa ga kita
 485. 8:15 PM Tetsuro no Tabi
 486. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 487. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 488. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 489. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 490. 10:45 PM NGN Highlights
 491. 10:50 PM Asa ga kita
 492. 11:05 PM Toto Nee-Chan
 493. 11:25 PM FCI News Catch
 494. Friday, July 8
 495. 12:10 AM NHK News
 496. 1:15 AM Toto Nee-Chan
 497. 1:35 AM Shingo Torimonocho
 498. 2:30 AM Wafu Sohonke
 499. 3:30 AM Ohayo Nippon
 500. 4:30 AM Shingo Torimonocho
 501. 6:10 AM Daily Kitchen
 502. 6:35 AM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 503. 7:00 AM Okonomi Kayokan
 504. 7:30 AM Enka & Seishun Songs
 505. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 506. 12:30 PM Mainoumi no Washoku de Omotenashi
 507. 1:00 PM Daily Kitchen
 508. 1:30 PM Kokusai Hodo 2016
 509. 2:20 PM Toto Nee-Chan
 510. 2:40 PM Shingo Torimonocho
 511. 3:35 PM Wafu Sohonke