TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 11:00 PM Crime Patrol
 3. Today
 4. 12:00 AM The Kapil Sharma Show
 5. 1:00 AM C.I.D.
 6. 2:00 AM Mann Mein Vishwaas Hai
 7. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 8. 4:30 AM Crime Patrol
 9. 5:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 10. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 11. 7:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 12. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 13. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 14. 8:30 AM Parvarrish
 15. 9:00 AM Suryaputra Karn
 16. 9:30 AM Crime Patrol
 17. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 18. 11:00 AM Suryaputra Karn
 19. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 20. 12:00 PM Parvarrish
 21. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 22. 1:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 23. 2:00 PM Parvarrish
 24. 2:30 PM Parvarrish
 25. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 26. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 27. 4:00 PM C.I.D.
 28. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 29. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 30. 6:00 PM Suryaputra Karn
 31. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 32. 7:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 33. Tonight
 34. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 35. 8:30 PM Suryaputra Karn
 36. 9:00 PM Parvarrish
 37. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 38. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 39. 10:30 PM Crime Patrol
 40. 11:30 PM Suryaputra Karn
 41. Tomorrow
 42. 12:00 AM Parvarrish
 43. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 44. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 45. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 46. 2:00 AM Mann Mein Vishwaas Hai
 47. 3:00 AM Asian Variety Show
 48. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 49. 4:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 50. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 51. 5:30 AM Parvarrish
 52. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 53. 7:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 54. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 55. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 56. 8:30 AM Parvarrish
 57. 9:00 AM Suryaputra Karn
 58. 9:30 AM Crime Patrol
 59. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 60. 11:00 AM Suryaputra Karn
 61. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 62. 12:00 PM Parvarrish
 63. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 64. 1:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 65. 2:00 PM Parvarrish
 66. 2:30 PM Parvarrish
 67. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 68. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 69. 4:00 PM C.I.D.
 70. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 71. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 72. 6:00 PM Suryaputra Karn
 73. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 74. 7:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 75. Tomorrow Night
 76. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 77. 8:30 PM Suryaputra Karn
 78. 9:00 PM Parvarrish
 79. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 80. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 81. 10:30 PM Crime Patrol
 82. 11:30 PM Suryaputra Karn
 83. Wednesday, May 4
 84. 12:00 AM Parvarrish
 85. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 86. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 87. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 88. 2:00 AM Mann Mein Vishwaas Hai
 89. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 90. 3:30 AM Suryaputra Karn
 91. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 92. 4:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 93. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 94. 5:30 AM Parvarrish
 95. 6:00 AM Suryaputra Karn
 96. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 97. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 98. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 99. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 100. 8:30 AM Parvarrish
 101. 9:00 AM Suryaputra Karn
 102. 9:30 AM Crime Patrol
 103. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 104. 11:00 AM Suryaputra Karn
 105. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 106. 12:00 PM Parvarrish
 107. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 108. 1:00 PM Suryaputra Karn
 109. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 110. 2:00 PM Parvarrish
 111. 2:30 PM Parvarrish
 112. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 113. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 114. 4:00 PM C.I.D.
 115. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 116. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 117. 6:00 PM Suryaputra Karn
 118. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 119. 7:00 PM Parvarrish
 120. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 121. Wednesday Night
 122. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 123. 8:30 PM Suryaputra Karn
 124. 9:00 PM Parvarrish
 125. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 126. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 127. 10:30 PM Crime Patrol
 128. 11:30 PM Suryaputra Karn
 129. Thursday, May 5
 130. 12:00 AM Parvarrish
 131. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 132. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 133. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 134. 2:00 AM Crime Patrol
 135. 3:00 AM Movie
 136. 5:30 AM Parvarrish
 137. 6:00 AM Suryaputra Karn
 138. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 139. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 140. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 141. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 142. 8:30 AM Parvarrish
 143. 9:00 AM Suryaputra Karn
 144. 9:30 AM Crime Patrol
 145. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 146. 11:00 AM Suryaputra Karn
 147. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 148. 12:00 PM Parvarrish
 149. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 150. 1:00 PM Suryaputra Karn
 151. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 152. 2:00 PM Movie
 153. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 154. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 155. 6:00 PM Suryaputra Karn
 156. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 157. 7:00 PM Parvarrish
 158. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 159. Thursday Night
 160. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 161. 8:30 PM Suryaputra Karn
 162. 9:00 PM Parvarrish
 163. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 164. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 165. 10:30 PM Crime Patrol
 166. 11:30 PM Suryaputra Karn
 167. Friday, May 6
 168. 12:00 AM Parvarrish
 169. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 170. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 171. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 172. 2:00 AM Crime Patrol
 173. 3:00 AM Movie
 174. 6:00 AM Suryaputra Karn
 175. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 176. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 177. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 178. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 179. 8:30 AM Parvarrish
 180. 9:00 AM Suryaputra Karn
 181. 9:30 AM Crime Patrol
 182. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 183. 11:00 AM Suryaputra Karn
 184. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 185. 12:00 PM Parvarrish
 186. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 187. 1:00 PM Suryaputra Karn
 188. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 189. 2:00 PM Movie
 190. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 191. 6:00 PM Suryaputra Karn
 192. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 193. 7:00 PM Parvarrish
 194. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 195. Friday Night
 196. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 197. 8:30 PM Suryaputra Karn
 198. 9:00 PM Parvarrish
 199. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 200. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 201. 10:30 PM Crime Patrol
 202. 11:30 PM Suryaputra Karn
 203. Saturday, May 7
 204. 12:00 AM Parvarrish
 205. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 206. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 207. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 208. 2:00 AM Crime Patrol
 209. 3:00 AM Movie
 210. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 211. 7:00 AM Suryaputra Karn
 212. 7:30 AM Bhakti Sagar
 213. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 214. 8:30 AM Suryaputra Karn
 215. 9:00 AM Suryaputra Karn
 216. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 217. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 218. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 219. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 220. 11:30 AM Power Couple
 221. 1:00 PM Asian Variety Show
 222. 2:00 PM Movie
 223. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 224. 5:30 PM C.I.D.
 225. 6:30 PM Power Couple
 226. Saturday Night
 227. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 228. 8:30 PM Power Couple
 229. 10:00 PM C.I.D.
 230. 11:00 PM Crime Patrol
 231. Sunday, May 8
 232. 12:00 AM Power Couple
 233. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 234. 3:00 AM Crime Patrol
 235. 4:00 AM Movie
 236. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 237. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 238. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 239. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 240. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 241. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 242. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 243. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 244. 10:30 AM Power Couple
 245. 12:00 PM Crime Patrol
 246. 1:00 PM Crime Patrol
 247. 2:00 PM C.I.D.
 248. 4:00 PM Movie
 249. 6:30 PM Power Couple
 250. Sunday Night
 251. 8:00 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 252. 8:30 PM Power Couple
 253. 10:00 PM C.I.D.
 254. 11:00 PM Crime Patrol
 255. Monday, May 9
 256. 12:00 AM Power Couple
 257. 1:30 AM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 258. 2:00 AM C.I.D.
 259. 3:00 AM Crime Patrol
 260. 4:00 AM Movie
 261. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 262. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 263. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 264. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 265. 8:30 AM Parvarrish
 266. 9:00 AM Suryaputra Karn
 267. 9:30 AM Crime Patrol
 268. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 269. 11:00 AM Suryaputra Karn
 270. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 271. 12:00 PM Parvarrish
 272. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 273. 1:00 PM Suryaputra Karn
 274. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 275. 2:00 PM Parvarrish
 276. 2:30 PM Parvarrish
 277. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 278. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 279. 4:00 PM C.I.D.
 280. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 281. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 282. 6:00 PM Suryaputra Karn
 283. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 284. 7:00 PM Parvarrish
 285. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 286. Monday Night
 287. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 288. 8:30 PM Suryaputra Karn
 289. 9:00 PM Parvarrish
 290. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 291. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 292. 10:30 PM Crime Patrol
 293. 11:30 PM Suryaputra Karn
 294. Tuesday, May 10
 295. 12:00 AM Parvarrish
 296. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 297. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 298. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 299. 2:00 AM Crime Patrol
 300. 3:00 AM Movie
 301. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 302. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 303. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 304. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 305. 8:30 AM Parvarrish
 306. 9:00 AM Suryaputra Karn
 307. 9:30 AM Crime Patrol
 308. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 309. 11:00 AM Suryaputra Karn
 310. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 311. 12:00 PM Parvarrish
 312. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 313. 1:00 PM Suryaputra Karn
 314. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 315. 2:00 PM Parvarrish
 316. 2:30 PM Parvarrish
 317. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 318. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 319. 4:00 PM C.I.D.
 320. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 321. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 322. 6:00 PM Suryaputra Karn
 323. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 324. 7:00 PM Parvarrish
 325. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 326. Tuesday Night
 327. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 328. 8:30 PM Suryaputra Karn
 329. 9:00 PM Parvarrish
 330. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 331. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 332. 10:30 PM Crime Patrol
 333. 11:30 PM Suryaputra Karn
 334. Wednesday, May 11
 335. 12:00 AM Parvarrish
 336. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 337. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 338. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 339. 2:00 AM Crime Patrol
 340. 3:00 AM Movie
 341. 6:00 AM Suryaputra Karn
 342. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 343. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 344. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 345. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 346. 8:30 AM Parvarrish
 347. 9:00 AM Suryaputra Karn
 348. 9:30 AM Crime Patrol
 349. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 350. 11:00 AM Suryaputra Karn
 351. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 352. 12:00 PM Parvarrish
 353. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 354. 1:00 PM Suryaputra Karn
 355. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 356. 2:00 PM Parvarrish
 357. 2:30 PM Parvarrish
 358. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 359. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 360. 4:00 PM C.I.D.
 361. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 362. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 363. 6:00 PM Suryaputra Karn
 364. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 365. 7:00 PM Parvarrish
 366. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 367. Wednesday Night
 368. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 369. 8:30 PM Suryaputra Karn
 370. 9:00 PM Parvarrish
 371. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 372. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 373. 10:30 PM Crime Patrol
 374. 11:30 PM Suryaputra Karn
 375. Thursday, May 12
 376. 12:00 AM Parvarrish
 377. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 378. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 379. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 380. 2:00 AM Crime Patrol
 381. 3:00 AM Movie
 382. 5:30 AM Parvarrish
 383. 6:00 AM Suryaputra Karn
 384. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 385. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 386. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 387. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 388. 8:30 AM Parvarrish
 389. 9:00 AM Suryaputra Karn
 390. 9:30 AM Crime Patrol
 391. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 392. 11:00 AM Suryaputra Karn
 393. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 394. 12:00 PM Parvarrish
 395. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 396. 1:00 PM Suryaputra Karn
 397. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 398. 2:00 PM Movie
 399. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 400. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 401. 6:00 PM Suryaputra Karn
 402. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 403. 7:00 PM Parvarrish
 404. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 405. Thursday Night
 406. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 407. 8:30 PM Suryaputra Karn
 408. 9:00 PM Parvarrish
 409. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 410. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 411. 10:30 PM Crime Patrol
 412. 11:30 PM Suryaputra Karn
 413. Friday, May 13
 414. 12:00 AM Parvarrish
 415. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 416. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 417. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 418. 2:00 AM Crime Patrol
 419. 3:00 AM Movie
 420. 6:00 AM Suryaputra Karn
 421. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 422. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 423. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 424. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 425. 8:30 AM Parvarrish
 426. 9:00 AM Suryaputra Karn
 427. 9:30 AM Crime Patrol
 428. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 429. 11:00 AM Suryaputra Karn
 430. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 431. 12:00 PM Parvarrish
 432. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 433. 1:00 PM Suryaputra Karn
 434. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 435. 2:00 PM Movie
 436. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 437. 6:00 PM Suryaputra Karn
 438. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 439. 7:00 PM Parvarrish
 440. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 441. Friday Night
 442. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 443. 8:30 PM Suryaputra Karn
 444. 9:00 PM Parvarrish
 445. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 446. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 447. 10:30 PM Crime Patrol
 448. 11:30 PM Suryaputra Karn
 449. Saturday, May 14
 450. 12:00 AM Parvarrish
 451. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 452. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 453. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 454. 2:00 AM Crime Patrol
 455. 3:00 AM Movie
 456. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 457. 7:00 AM Suryaputra Karn
 458. 7:30 AM Bhakti Sagar
 459. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 460. 8:30 AM Suryaputra Karn
 461. 9:00 AM Suryaputra Karn
 462. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 463. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 464. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 465. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 466. 11:30 AM Power Couple
 467. 1:00 PM Asian Variety Show
 468. 2:00 PM Movie
 469. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 470. 5:30 PM C.I.D.
 471. 6:30 PM Power Couple
 472. Saturday Night
 473. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 474. 8:30 PM Power Couple
 475. 10:00 PM C.I.D.
 476. 11:00 PM Crime Patrol
 477. Sunday, May 15
 478. 12:00 AM Power Couple
 479. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 480. 3:00 AM Crime Patrol
 481. 4:00 AM Movie
 482. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 483. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 484. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 485. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 486. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 487. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 488. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 489. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 490. 10:30 AM Power Couple
 491. 12:00 PM Crime Patrol
 492. 1:00 PM Crime Patrol
 493. 2:00 PM C.I.D.
 494. 4:00 PM Movie
 495. 6:30 PM Power Couple
 496. Sunday Night
 497. 8:00 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 498. 8:30 PM Power Couple
 499. 10:00 PM C.I.D.