Same TV listings, new home.

TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 3. 9:30 AM Asian Variety Show
 4. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 5. 12:00 PM Super Dancer
 6. 1:00 PM C.I.D.
 7. 2:00 PM Jab Tak Hai Jaan
 8. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 9. 7:00 PM Asian Variety Show
 10. Last Night
 11. 8:00 PM Super Dancer
 12. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 13. 10:30 PM Crime Patrol
 14. 11:30 PM Super Dancer
 15. Today
 16. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 17. 2:00 AM C.I.D.
 18. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 19. 4:30 AM Crime Patrol
 20. 5:30 AM C.I.D.
 21. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 22. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 23. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 24. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 25. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 26. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 27. 9:30 AM Crime Patrol
 28. 10:30 AM Crime Patrol
 29. 11:30 AM Beyhadh
 30. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 31. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 32. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 33. 1:30 PM Beyhadh
 34. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 35. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 36. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 37. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 38. 4:00 PM Super Dancer
 39. 5:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 40. 5:30 PM Beyhadh
 41. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 42. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 43. Tonight
 44. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 45. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 46. 9:00 PM Beyhadh
 47. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 48. 10:00 PM Crime Patrol
 49. 11:00 PM Crime Patrol
 50. Tomorrow
 51. 12:00 AM Beyhadh
 52. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 53. 1:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 54. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 55. 2:00 AM Crime Patrol
 56. 3:00 AM Asian Variety Show
 57. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 58. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 59. 5:00 AM Beyhadh
 60. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 61. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 62. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 63. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 64. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 65. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 66. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 67. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 68. 9:30 AM Crime Patrol
 69. 10:30 AM Crime Patrol
 70. 11:30 AM Beyhadh
 71. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 72. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 73. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 74. 1:30 PM Beyhadh
 75. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 76. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 77. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 78. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 79. 4:00 PM Super Dancer
 80. 5:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 81. 5:30 PM Beyhadh
 82. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 83. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 84. Tomorrow Night
 85. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 86. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 87. 9:00 PM Beyhadh
 88. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 89. 10:00 PM Crime Patrol
 90. 11:00 PM Crime Patrol
 91. Wednesday, October 26
 92. 12:00 AM Beyhadh
 93. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 94. 1:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 95. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 96. 2:00 AM Crime Patrol
 97. 3:00 AM Keys To Kismat
 98. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 99. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 100. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 101. 5:00 AM Beyhadh
 102. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 103. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 104. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 105. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 106. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 107. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 108. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 109. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 110. 9:30 AM Crime Patrol
 111. 10:30 AM Crime Patrol
 112. 11:30 AM Beyhadh
 113. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 114. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 115. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 116. 1:30 PM Beyhadh
 117. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 118. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 119. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 120. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 121. 4:00 PM Asian Variety Show
 122. 5:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 123. 5:30 PM Beyhadh
 124. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 125. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 126. Wednesday Night
 127. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 128. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 129. 9:00 PM Beyhadh
 130. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 131. 10:00 PM Crime Patrol
 132. 11:00 PM Crime Patrol
 133. Thursday, October 27
 134. 12:00 AM Beyhadh
 135. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 136. 1:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 137. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 138. 2:00 AM Crime Patrol
 139. 3:00 AM Crime Patrol
 140. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 141. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 142. 5:00 AM Beyhadh
 143. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 144. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 145. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 146. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 147. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 148. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 149. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 150. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 151. 9:30 AM Crime Patrol
 152. 10:30 AM Crime Patrol
 153. 11:30 AM Beyhadh
 154. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 155. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 156. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 157. 1:30 PM Beyhadh
 158. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 159. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 160. 5:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 161. 5:30 PM Beyhadh
 162. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 163. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 164. Thursday Night
 165. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 166. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 167. 9:00 PM Beyhadh
 168. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 169. 10:00 PM Crime Patrol
 170. 11:00 PM Crime Patrol
 171. Friday, October 28
 172. 12:00 AM Beyhadh
 173. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 174. 1:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 175. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 176. 2:00 AM Crime Patrol
 177. 3:00 AM Crime Patrol
 178. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 179. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 180. 5:00 AM Beyhadh
 181. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 182. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 183. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 184. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 185. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 186. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 187. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 188. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 189. 9:30 AM Crime Patrol
 190. 10:30 AM Crime Patrol
 191. 11:30 AM Beyhadh
 192. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 193. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 194. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 195. 1:30 PM Beyhadh
 196. 2:00 PM Beyhadh
 197. 2:30 PM Beyhadh
 198. 3:00 PM Beyhadh
 199. 3:30 PM Beyhadh
 200. 4:00 PM Beyhadh
 201. 4:30 PM Beyhadh
 202. 5:00 PM Keys To Kismat
 203. 5:30 PM Beyhadh
 204. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 205. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 206. Friday Night
 207. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 208. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 209. 9:00 PM Beyhadh
 210. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 211. 10:00 PM Crime Patrol
 212. 11:30 PM Beyhadh
 213. Saturday, October 29
 214. 12:00 AM Beyhadh
 215. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 216. 1:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 217. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 218. 2:00 AM Crime Patrol
 219. 3:30 AM The Kapil Sharma Show
 220. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 221. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 222. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 223. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 224. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 225. 8:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 226. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 227. 9:00 AM Crime Patrol
 228. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 229. 12:00 PM Super Dancer
 230. 1:00 PM Asian Variety Show
 231. 2:00 PM Rocky Handsome
  • NR
 232. 4:30 PM Crime Patrol
 233. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 234. 7:00 PM C.I.D.
 235. Saturday Night
 236. 8:00 PM Super Dancer
 237. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 238. 10:30 PM Crime Patrol
 239. 11:30 PM Super Dancer
 240. Sunday, October 30
 241. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 242. 2:00 AM C.I.D.
 243. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 244. 4:30 AM Crime Patrol
 245. 5:30 AM C.I.D.
 246. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 247. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 248. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 249. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 250. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 251. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 252. 9:30 AM Asian Variety Show
 253. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 254. 12:00 PM Super Dancer
 255. 1:00 PM C.I.D.
 256. 2:00 PM Chachi 420
  • NR
 257. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 258. 7:00 PM Asian Variety Show
 259. Sunday Night
 260. 8:00 PM Super Dancer
 261. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 262. 10:30 PM Crime Patrol
 263. 11:30 PM Super Dancer
 264. Monday, October 31
 265. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 266. 2:00 AM C.I.D.
 267. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 268. 4:30 AM Crime Patrol
 269. 5:30 AM C.I.D.
 270. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 271. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 272. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 273. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 274. 8:30 AM Parvarrish
 275. 9:00 AM Suryaputra Karn
 276. 9:30 AM Crime Patrol
 277. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 278. 11:00 AM Suryaputra Karn
 279. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 280. 12:00 PM Parvarrish
 281. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 282. 1:00 PM Suryaputra Karn
 283. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 284. 2:00 PM Parvarrish
 285. 2:30 PM Parvarrish
 286. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 287. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 288. 4:00 PM C.I.D.
 289. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 290. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 291. 6:00 PM Suryaputra Karn
 292. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 293. 7:00 PM Parvarrish
 294. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 295. Monday Night
 296. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 297. 8:30 PM Suryaputra Karn
 298. 9:00 PM Parvarrish
 299. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 300. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 301. 10:30 PM Crime Patrol
 302. 11:30 PM Suryaputra Karn
 303. Tuesday, November 1
 304. 12:00 AM Parvarrish
 305. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 306. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 307. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 308. 2:00 AM Crime Patrol
 309. 3:00 AM Movie
 310. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 311. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 312. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 313. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 314. 8:30 AM Parvarrish
 315. 9:00 AM Suryaputra Karn
 316. 9:30 AM Crime Patrol
 317. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 318. 11:00 AM Suryaputra Karn
 319. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 320. 12:00 PM Parvarrish
 321. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 322. 1:00 PM Suryaputra Karn
 323. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 324. 2:00 PM Parvarrish
 325. 2:30 PM Parvarrish
 326. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 327. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 328. 4:00 PM C.I.D.
 329. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 330. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 331. 6:00 PM Suryaputra Karn
 332. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 333. 7:00 PM Parvarrish
 334. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 335. Tuesday Night
 336. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 337. 8:30 PM Suryaputra Karn
 338. 9:00 PM Parvarrish
 339. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 340. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 341. 10:30 PM Crime Patrol
 342. 11:30 PM Suryaputra Karn
 343. Wednesday, November 2
 344. 12:00 AM Parvarrish
 345. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 346. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 347. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 348. 2:00 AM Crime Patrol
 349. 3:00 AM Movie
 350. 6:00 AM Suryaputra Karn
 351. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 352. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 353. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 354. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 355. 8:30 AM Parvarrish
 356. 9:00 AM Suryaputra Karn
 357. 9:30 AM Crime Patrol
 358. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 359. 11:00 AM Suryaputra Karn
 360. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 361. 12:00 PM Parvarrish
 362. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 363. 1:00 PM Suryaputra Karn
 364. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 365. 2:00 PM Parvarrish
 366. 2:30 PM Parvarrish
 367. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 368. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 369. 4:00 PM C.I.D.
 370. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 371. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 372. 6:00 PM Suryaputra Karn
 373. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 374. 7:00 PM Parvarrish
 375. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 376. Wednesday Night
 377. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 378. 8:30 PM Suryaputra Karn
 379. 9:00 PM Parvarrish
 380. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 381. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 382. 10:30 PM Crime Patrol
 383. 11:30 PM Suryaputra Karn
 384. Thursday, November 3
 385. 12:00 AM Parvarrish
 386. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 387. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 388. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 389. 2:00 AM Crime Patrol
 390. 3:00 AM Movie
 391. 5:30 AM Parvarrish
 392. 6:00 AM Suryaputra Karn
 393. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 394. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 395. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 396. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 397. 8:30 AM Parvarrish
 398. 9:00 AM Suryaputra Karn
 399. 9:30 AM Crime Patrol
 400. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 401. 11:00 AM Suryaputra Karn
 402. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 403. 12:00 PM Parvarrish
 404. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 405. 1:00 PM Suryaputra Karn
 406. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 407. 2:00 PM Movie
 408. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 409. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 410. 6:00 PM Suryaputra Karn
 411. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 412. 7:00 PM Parvarrish
 413. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 414. Thursday Night
 415. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 416. 8:30 PM Suryaputra Karn
 417. 9:00 PM Parvarrish
 418. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 419. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 420. 10:30 PM Crime Patrol
 421. 11:30 PM Suryaputra Karn
 422. Friday, November 4
 423. 12:00 AM Parvarrish
 424. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 425. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 426. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 427. 2:00 AM Crime Patrol
 428. 3:00 AM Movie
 429. 6:00 AM Suryaputra Karn
 430. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 431. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 432. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 433. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 434. 8:30 AM Parvarrish
 435. 9:00 AM Suryaputra Karn
 436. 9:30 AM Crime Patrol
 437. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 438. 11:00 AM Suryaputra Karn
 439. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 440. 12:00 PM Parvarrish
 441. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 442. 1:00 PM Suryaputra Karn
 443. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 444. 2:00 PM Movie
 445. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 446. 6:00 PM Suryaputra Karn
 447. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 448. 7:00 PM Parvarrish
 449. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 450. Friday Night
 451. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 452. 8:30 PM Suryaputra Karn
 453. 9:00 PM Parvarrish
 454. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 455. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 456. 10:30 PM Crime Patrol
 457. 11:30 PM Suryaputra Karn
 458. Saturday, November 5
 459. 12:00 AM Parvarrish
 460. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 461. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 462. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 463. 2:00 AM Crime Patrol
 464. 3:00 AM Movie
 465. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 466. 7:00 AM Suryaputra Karn
 467. 7:30 AM Bhakti Sagar
 468. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 469. 8:30 AM Suryaputra Karn
 470. 9:00 AM Suryaputra Karn
 471. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 472. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 473. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 474. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 475. 11:30 AM Power Couple
 476. 1:00 PM Asian Variety Show
 477. 2:00 PM Movie
 478. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 479. 5:30 PM C.I.D.
 480. 6:30 PM Power Couple
 481. Saturday Night
 482. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 483. 8:30 PM Power Couple
 484. 10:00 PM C.I.D.
 485. 11:00 PM Crime Patrol
 486. Sunday, November 6
 487. 12:00 AM Power Couple
 488. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 489. 1:00 AM To Be Announced
 490. 3:00 AM Crime Patrol
 491. 4:00 AM Movie
 492. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 493. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 494. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014