TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 3. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 4. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 5. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 6. 3:00 AM Asian Variety Show
 7. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 8. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 9. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 10. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 11. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 12. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 13. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 14. 7:30 AM Bhakti Sagar
 15. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 16. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 17. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 18. 9:30 AM Crime Patrol
 19. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 20. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 21. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 22. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 23. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 24. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 25. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 26. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 27. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 28. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 29. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 30. 4:00 PM The Kapil Sharma Show
 31. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 32. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 33. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 34. Last Night
 35. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 36. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 37. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 38. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 39. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 40. 10:30 PM Crime Patrol
 41. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 42. Today
 43. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 44. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 45. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 46. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 47. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 48. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 49. 3:00 AM Keys To Kismat
 50. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 51. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 52. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 53. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 54. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 55. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 56. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 57. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 58. 7:30 AM Bhakti Sagar
 59. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 60. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 61. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 62. 9:30 AM Crime Patrol
 63. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 64. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 65. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 66. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 67. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 68. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 69. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 70. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 71. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 72. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 73. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 74. 4:00 PM Asian Variety Show
 75. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 76. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 77. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 78. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 79. Tonight
 80. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 81. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 82. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 83. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 84. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 85. 10:30 PM Crime Patrol
 86. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 87. Tomorrow
 88. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 89. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 90. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 91. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 92. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 93. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 94. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 95. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 96. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 97. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 98. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 99. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 100. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 101. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 102. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 103. 7:30 AM Bhakti Sagar
 104. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 105. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 106. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 107. 9:30 AM Crime Patrol
 108. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 109. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 110. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 111. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 112. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 113. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 114. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 115. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 116. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 117. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 118. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 119. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 120. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 121. Tomorrow Night
 122. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 123. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 124. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 125. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 126. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 127. 10:30 PM Crime Patrol
 128. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 129. Friday, August 26
 130. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 131. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 132. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 133. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 134. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 135. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 136. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 137. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 138. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 139. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 140. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 141. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 142. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 143. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 144. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 145. 7:30 AM Bhakti Sagar
 146. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 147. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 148. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 149. 9:30 AM Crime Patrol
 150. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 151. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 152. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 153. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 154. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 155. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 156. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 157. 2:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 158. 2:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 159. 3:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 160. 3:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 161. 4:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 162. 4:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 163. 5:00 PM Keys To Kismat
 164. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 165. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 166. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 167. Friday Night
 168. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 169. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 170. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 171. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 172. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 173. 10:30 PM Crime Patrol
 174. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 175. Saturday, August 27
 176. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 177. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 178. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 179. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 180. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 181. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 182. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 183. 4:30 AM The Kapil Sharma Show
 184. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 185. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 186. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 187. 7:30 AM Bhakti Sagar
 188. 8:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 189. 8:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 190. 9:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 191. 9:30 AM Crime Patrol
 192. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 193. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 194. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 195. 1:00 PM Asian Variety Show
 196. 2:00 PM Dhoom
  • NR
 197. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 198. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 199. 7:30 PM Keys To Kismat
 200. Saturday Night
 201. 8:00 PM Adalat
 202. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 203. 10:30 PM C.I.D.
 204. 11:30 PM Crime Patrol
 205. Sunday, August 28
 206. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 207. 2:00 AM Adalat
 208. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 209. 4:30 AM C.I.D.
 210. 5:30 AM Crime Patrol
 211. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 212. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 213. 7:30 AM Bhakti Sagar
 214. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 215. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 216. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 217. 9:30 AM Crime Patrol
 218. 10:30 AM Asian Variety Show
 219. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 220. 1:00 PM Keys To Kismat
 221. 1:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 222. 2:00 PM U, Me Aur Hum
  • NR
 223. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 224. 7:00 PM Asian Variety Show
 225. Sunday Night
 226. 8:00 PM Adalat
 227. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 228. 10:30 PM C.I.D.
 229. 11:30 PM Crime Patrol
 230. Monday, August 29
 231. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 232. 2:00 AM Adalat
 233. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 234. 4:30 AM C.I.D.
 235. 5:30 AM Crime Patrol
 236. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 237. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 238. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 239. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 240. 8:30 AM Parvarrish
 241. 9:00 AM Suryaputra Karn
 242. 9:30 AM Crime Patrol
 243. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 244. 11:00 AM Suryaputra Karn
 245. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 246. 12:00 PM Parvarrish
 247. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 248. 1:00 PM Suryaputra Karn
 249. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 250. 2:00 PM Parvarrish
 251. 2:30 PM Parvarrish
 252. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 253. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 254. 4:00 PM C.I.D.
 255. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 256. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 257. 6:00 PM Suryaputra Karn
 258. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 259. 7:00 PM Parvarrish
 260. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 261. Monday Night
 262. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 263. 8:30 PM Suryaputra Karn
 264. 9:00 PM Parvarrish
 265. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 266. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 267. 10:30 PM Crime Patrol
 268. 11:30 PM Suryaputra Karn
 269. Tuesday, August 30
 270. 12:00 AM Parvarrish
 271. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 272. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 273. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 274. 2:00 AM Crime Patrol
 275. 3:00 AM Movie
 276. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 277. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 278. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 279. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 280. 8:30 AM Parvarrish
 281. 9:00 AM Suryaputra Karn
 282. 9:30 AM Crime Patrol
 283. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 284. 11:00 AM Suryaputra Karn
 285. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 286. 12:00 PM Parvarrish
 287. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 288. 1:00 PM Suryaputra Karn
 289. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 290. 2:00 PM Parvarrish
 291. 2:30 PM Parvarrish
 292. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 293. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 294. 4:00 PM C.I.D.
 295. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 296. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 297. 6:00 PM Suryaputra Karn
 298. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 299. 7:00 PM Parvarrish
 300. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 301. Tuesday Night
 302. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 303. 8:30 PM Suryaputra Karn
 304. 9:00 PM Parvarrish
 305. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 306. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 307. 10:30 PM Crime Patrol
 308. 11:30 PM Suryaputra Karn
 309. Wednesday, August 31
 310. 12:00 AM Parvarrish
 311. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 312. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 313. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 314. 2:00 AM Crime Patrol
 315. 3:00 AM Movie
 316. 6:00 AM Suryaputra Karn
 317. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 318. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 319. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 320. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 321. 8:30 AM Parvarrish
 322. 9:00 AM Suryaputra Karn
 323. 9:30 AM Crime Patrol
 324. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 325. 11:00 AM Suryaputra Karn
 326. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 327. 12:00 PM Parvarrish
 328. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 329. 1:00 PM Suryaputra Karn
 330. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 331. 2:00 PM Parvarrish
 332. 2:30 PM Parvarrish
 333. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 334. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 335. 4:00 PM C.I.D.
 336. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 337. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 338. 6:00 PM Suryaputra Karn
 339. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 340. 7:00 PM Parvarrish
 341. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 342. Wednesday Night
 343. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 344. 8:30 PM Suryaputra Karn
 345. 9:00 PM Parvarrish
 346. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 347. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 348. 10:30 PM Crime Patrol
 349. 11:30 PM Suryaputra Karn
 350. Thursday, September 1
 351. 12:00 AM Parvarrish
 352. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 353. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 354. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 355. 2:00 AM Crime Patrol
 356. 3:00 AM Movie
 357. 5:30 AM Parvarrish
 358. 6:00 AM Suryaputra Karn
 359. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 360. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 361. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 362. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 363. 8:30 AM Parvarrish
 364. 9:00 AM Suryaputra Karn
 365. 9:30 AM Crime Patrol
 366. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 367. 11:00 AM Suryaputra Karn
 368. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 369. 12:00 PM Parvarrish
 370. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 371. 1:00 PM Suryaputra Karn
 372. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 373. 2:00 PM Movie
 374. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 375. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 376. 6:00 PM Suryaputra Karn
 377. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 378. 7:00 PM Parvarrish
 379. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 380. Thursday Night
 381. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 382. 8:30 PM Suryaputra Karn
 383. 9:00 PM Parvarrish
 384. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 385. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 386. 10:30 PM Crime Patrol
 387. 11:30 PM Suryaputra Karn
 388. Friday, September 2
 389. 12:00 AM Parvarrish
 390. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 391. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 392. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 393. 2:00 AM Crime Patrol
 394. 3:00 AM Movie
 395. 6:00 AM Suryaputra Karn
 396. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 397. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 398. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 399. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 400. 8:30 AM Parvarrish
 401. 9:00 AM Suryaputra Karn
 402. 9:30 AM Crime Patrol
 403. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 404. 11:00 AM Suryaputra Karn
 405. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 406. 12:00 PM Parvarrish
 407. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 408. 1:00 PM Suryaputra Karn
 409. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 410. 2:00 PM Movie
 411. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 412. 6:00 PM Suryaputra Karn
 413. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 414. 7:00 PM Parvarrish
 415. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 416. Friday Night
 417. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 418. 8:30 PM Suryaputra Karn
 419. 9:00 PM Parvarrish
 420. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 421. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 422. 10:30 PM Crime Patrol
 423. 11:30 PM Suryaputra Karn
 424. Saturday, September 3
 425. 12:00 AM Parvarrish
 426. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 427. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 428. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 429. 2:00 AM Crime Patrol
 430. 3:00 AM Movie
 431. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 432. 7:00 AM Suryaputra Karn
 433. 7:30 AM Bhakti Sagar
 434. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 435. 8:30 AM Suryaputra Karn
 436. 9:00 AM Suryaputra Karn
 437. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 438. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 439. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 440. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 441. 11:30 AM Power Couple
 442. 1:00 PM Asian Variety Show
 443. 2:00 PM Movie
 444. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 445. 5:30 PM C.I.D.
 446. 6:30 PM Power Couple
 447. Saturday Night
 448. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 449. 8:30 PM Power Couple
 450. 10:00 PM C.I.D.
 451. 11:00 PM Crime Patrol
 452. Sunday, September 4
 453. 12:00 AM Power Couple
 454. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 455. 3:00 AM Crime Patrol
 456. 4:00 AM Movie
 457. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 458. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 459. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 460. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 461. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 462. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 463. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 464. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 465. 10:30 AM Power Couple
 466. 12:00 PM Crime Patrol
 467. 1:00 PM Crime Patrol
 468. 2:00 PM C.I.D.
 469. 4:00 PM Movie
 470. 6:30 PM Power Couple
 471. Sunday Night
 472. 8:00 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 473. 8:30 PM Power Couple
 474. 10:00 PM C.I.D.
 475. 11:00 PM Crime Patrol
 476. Monday, September 5
 477. 12:00 AM Power Couple
 478. 1:30 AM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 479. 2:00 AM C.I.D.
 480. 3:00 AM Crime Patrol
 481. 4:00 AM Movie
 482. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 483. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 484. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 485. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 486. 8:30 AM Parvarrish
 487. 9:00 AM Suryaputra Karn
 488. 9:30 AM Crime Patrol
 489. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 490. 11:00 AM Suryaputra Karn
 491. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 492. 12:00 PM Parvarrish
 493. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 494. 1:00 PM Suryaputra Karn
 495. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 496. 2:00 PM Parvarrish
 497. 2:30 PM Parvarrish
 498. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 499. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 500. 4:00 PM C.I.D.
 501. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 502. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 503. 6:00 PM Suryaputra Karn
 504. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 505. 7:00 PM Parvarrish
 506. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 507. Monday Night
 508. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 509. 8:30 PM Suryaputra Karn
 510. 9:00 PM Parvarrish
 511. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 512. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 513. 10:30 PM Crime Patrol
 514. 11:30 PM Suryaputra Karn
 515. Tuesday, September 6
 516. 12:00 AM Parvarrish
 517. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do