TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:00 PM Asian Variety Show
 3. 6:00 PM Sabse Bada Kalakar
 4. 7:00 PM C.I.D.
 5. Last Night
 6. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 7. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 8. 10:30 PM Crime Patrol
 9. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 10. Today
 11. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
  • TV-PG
 12. 2:01 AM C.I.D.
 13. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
  • TV-PG
 14. 4:30 AM Crime Patrol
 15. 5:30 AM C.I.D.
 16. 6:30 AM Jeevan Prabhat
  • TV-PG
 17. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 18. 7:30 AM Bhakti Sagar
 19. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 20. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 21. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 22. 9:30 AM Crime Patrol
 23. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 24. 11:30 AM Beyhadh
 25. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 26. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 27. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 28. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 29. 2:00 PM Beyhadh
 30. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 31. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 32. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 33. 4:00 PM Crime Patrol
 34. 5:00 PM Beyhadh
 35. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 36. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 37. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 38. Tonight
 39. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 40. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 41. 9:00 PM Beyhadh
 42. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 43. 10:00 PM Crime Patrol
 44. 11:00 PM Crime Patrol
 45. Tomorrow
 46. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 47. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 48. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 49. 1:30 AM Beyhadh
 50. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 51. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 52. 3:00 AM Asian Variety Show
 53. 4:00 AM Crime Patrol
 54. 5:00 AM Crime Patrol
 55. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 56. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 57. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 58. 7:30 AM Bhakti Sagar
 59. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 60. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 61. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 62. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 63. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 64. 10:30 AM Crime Patrol
 65. 11:30 AM Beyhadh
 66. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 67. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 68. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 69. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 70. 2:00 PM Beyhadh
 71. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 72. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 73. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 74. 4:00 PM Crime Patrol
 75. 5:00 PM Beyhadh
 76. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 77. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 78. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 79. Tomorrow Night
 80. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 81. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 82. 9:00 PM Beyhadh
 83. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 84. 10:00 PM Crime Patrol
 85. 11:00 PM Crime Patrol
 86. Wednesday, May 24
 87. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 88. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 89. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 90. 1:30 AM Beyhadh
 91. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 92. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 93. 3:00 AM Crime Patrol
 94. 4:00 AM Crime Patrol
 95. 5:00 AM Sabse Bada Kalakar
 96. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 97. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 98. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 99. 7:30 AM Bhakti Sagar
 100. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 101. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 102. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 103. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 104. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 105. 10:30 AM Crime Patrol
 106. 11:30 AM Beyhadh
 107. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 108. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 109. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 110. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 111. 2:00 PM Beyhadh
 112. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 113. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 114. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 115. 4:00 PM Asian Variety Show
 116. 5:00 PM Beyhadh
 117. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 118. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 119. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 120. Wednesday Night
 121. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 122. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 123. 9:00 PM Beyhadh
 124. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 125. 10:00 PM Crime Patrol
 126. 11:00 PM Crime Patrol
 127. Thursday, May 25
 128. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 129. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 130. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 131. 1:30 AM Beyhadh
 132. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 133. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 134. 3:00 AM Crime Patrol
 135. 4:00 AM Crime Patrol
 136. 5:00 AM Sabse Bada Kalakar
 137. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 138. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 139. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 140. 7:30 AM Bhakti Sagar
 141. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 142. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 143. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 144. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 145. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 146. 10:30 AM Crime Patrol
 147. 11:30 AM Beyhadh
 148. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 149. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 150. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 151. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 152. 2:00 PM Beyhadh
 153. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 154. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 155. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 156. 4:00 PM C.I.D.
 157. 5:00 PM Beyhadh
 158. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 159. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 160. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 161. Thursday Night
 162. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 163. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 164. 9:00 PM Beyhadh
 165. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 166. 10:00 PM Crime Patrol
 167. 11:00 PM Crime Patrol
 168. Friday, May 26
 169. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 170. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 171. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 172. 1:30 AM Beyhadh
 173. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 174. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 175. 3:00 AM Crime Patrol
 176. 4:00 AM Crime Patrol
 177. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 178. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 179. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 180. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 181. 7:30 AM Bhakti Sagar
 182. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 183. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 184. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 185. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 186. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 187. 10:30 AM Crime Patrol
 188. 11:30 AM Beyhadh
 189. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 190. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 191. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 192. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 193. 2:00 PM Beyhadh
 194. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 195. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 196. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 197. 4:00 PM C.I.D.
 198. 5:00 PM Beyhadh
 199. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 200. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 201. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 202. Friday Night
 203. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 204. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 205. 9:00 PM Beyhadh
 206. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 207. 10:00 PM Crime Patrol
 208. 11:00 PM Crime Patrol
 209. Saturday, May 27
 210. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 211. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 212. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 213. 1:30 AM Beyhadh
 214. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 215. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 216. 3:00 AM Crime Patrol
 217. 4:00 AM Crime Patrol
 218. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 219. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 220. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 221. 7:00 AM Jaat Ki Jugni
 222. 7:30 AM Bhakti Sagar
 223. 8:00 AM Jaat Ki Jugni
 224. 8:30 AM Jaat Ki Jugni
 225. 9:00 AM Jaat Ki Jugni
 226. 9:30 AM Crime Patrol
 227. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 228. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 229. 1:00 PM Asian Variety Show
 230. 2:00 PM 1942: A Love Story
  • NR
 231. 5:00 PM Crime Patrol
 232. 6:00 PM Sabse Bada Kalakar
 233. 7:00 PM C.I.D.
 234. Saturday Night
 235. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 236. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 237. 10:30 PM Crime Patrol
 238. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 239. Sunday, May 28
 240. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 241. 2:00 AM C.I.D.
 242. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 243. 4:30 AM Crime Patrol
 244. 5:30 AM C.I.D.
 245. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 246. 7:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 247. 7:30 AM Bhakti Sagar
 248. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 249. 8:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 250. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 251. 9:30 AM Asian Variety Show
 252. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 253. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 254. 1:00 PM C.I.D.
 255. 2:00 PM Band Bajaa Baraat
  • NR
 256. 5:00 PM Sabse Bada Kalakar
 257. 7:00 PM C.I.D.
 258. Sunday Night
 259. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 260. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 261. 10:30 PM Crime Patrol
 262. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 263. Monday, May 29
 264. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 265. 2:00 AM C.I.D.
 266. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 267. 4:30 AM Crime Patrol
 268. 5:30 AM C.I.D.
 269. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 270. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 271. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 272. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 273. 8:30 AM Parvarrish
 274. 9:00 AM Suryaputra Karn
 275. 9:30 AM Crime Patrol
 276. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 277. 11:00 AM Suryaputra Karn
 278. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 279. 12:00 PM Parvarrish
 280. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 281. 1:00 PM Suryaputra Karn
 282. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 283. 2:00 PM Parvarrish
 284. 2:30 PM Parvarrish
 285. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 286. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 287. 4:00 PM C.I.D.
 288. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 289. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 290. 6:00 PM Suryaputra Karn
 291. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 292. 7:00 PM Parvarrish
 293. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 294. Monday Night
 295. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 296. 8:30 PM Suryaputra Karn
 297. 9:00 PM Parvarrish
 298. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 299. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 300. 10:30 PM Crime Patrol
 301. 11:30 PM Suryaputra Karn
 302. Tuesday, May 30
 303. 12:00 AM Parvarrish
 304. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 305. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 306. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 307. 2:00 AM Crime Patrol
 308. 3:00 AM Movie
 309. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 310. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 311. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 312. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 313. 8:30 AM Parvarrish
 314. 9:00 AM Suryaputra Karn
 315. 9:30 AM Crime Patrol
 316. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 317. 11:00 AM Suryaputra Karn
 318. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 319. 12:00 PM Parvarrish
 320. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 321. 1:00 PM Suryaputra Karn
 322. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 323. 2:00 PM Parvarrish
 324. 2:30 PM Parvarrish
 325. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 326. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 327. 4:00 PM C.I.D.
 328. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 329. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 330. 6:00 PM Suryaputra Karn
 331. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 332. 7:00 PM Parvarrish
 333. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 334. Tuesday Night
 335. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 336. 8:30 PM Suryaputra Karn
 337. 9:00 PM Parvarrish
 338. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 339. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 340. 10:30 PM Crime Patrol
 341. 11:30 PM Suryaputra Karn
 342. Wednesday, May 31
 343. 12:00 AM Parvarrish
 344. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 345. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 346. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 347. 2:00 AM Crime Patrol
 348. 3:00 AM Movie
 349. 6:00 AM Suryaputra Karn
 350. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 351. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 352. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 353. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 354. 8:30 AM Parvarrish
 355. 9:00 AM Suryaputra Karn
 356. 9:30 AM Crime Patrol
 357. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 358. 11:00 AM Suryaputra Karn
 359. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 360. 12:00 PM Parvarrish
 361. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 362. 1:00 PM Suryaputra Karn
 363. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 364. 2:00 PM Parvarrish
 365. 2:30 PM Parvarrish
 366. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 367. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 368. 4:00 PM C.I.D.
 369. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 370. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 371. 6:00 PM Suryaputra Karn
 372. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 373. 7:00 PM Parvarrish
 374. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 375. Wednesday Night
 376. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 377. 8:30 PM Suryaputra Karn
 378. 9:00 PM Parvarrish
 379. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 380. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 381. 10:30 PM Crime Patrol
 382. 11:30 PM Suryaputra Karn
 383. Thursday, June 1
 384. 12:00 AM Parvarrish
 385. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 386. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 387. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 388. 2:00 AM Crime Patrol
 389. 3:00 AM Movie
 390. 5:30 AM Parvarrish
 391. 6:00 AM Suryaputra Karn
 392. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 393. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 394. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 395. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 396. 8:30 AM Parvarrish
 397. 9:00 AM Suryaputra Karn
 398. 9:30 AM Crime Patrol
 399. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 400. 11:00 AM Suryaputra Karn
 401. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 402. 12:00 PM Parvarrish
 403. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 404. 1:00 PM Suryaputra Karn
 405. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 406. 2:00 PM Movie
 407. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 408. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 409. 6:00 PM Suryaputra Karn
 410. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 411. 7:00 PM Parvarrish
 412. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 413. Thursday Night
 414. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 415. 8:30 PM Suryaputra Karn
 416. 9:00 PM Parvarrish
 417. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 418. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 419. 10:30 PM Crime Patrol
 420. 11:30 PM Suryaputra Karn
 421. Friday, June 2
 422. 12:00 AM Parvarrish
 423. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 424. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 425. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 426. 2:00 AM Crime Patrol
 427. 3:00 AM Movie
 428. 6:00 AM Suryaputra Karn
 429. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 430. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 431. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 432. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 433. 8:30 AM Parvarrish
 434. 9:00 AM Suryaputra Karn
 435. 9:30 AM Crime Patrol
 436. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 437. 11:00 AM Suryaputra Karn
 438. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 439. 12:00 PM Parvarrish
 440. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 441. 1:00 PM Suryaputra Karn
 442. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 443. 2:00 PM Movie
 444. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 445. 6:00 PM Suryaputra Karn
 446. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 447. 7:00 PM Parvarrish
 448. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 449. Friday Night
 450. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 451. 8:30 PM Suryaputra Karn
 452. 9:00 PM Parvarrish
 453. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 454. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 455. 10:30 PM Crime Patrol
 456. 11:30 PM Suryaputra Karn
 457. Saturday, June 3
 458. 12:00 AM Parvarrish
 459. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 460. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 461. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 462. 2:00 AM Crime Patrol
 463. 3:00 AM Movie
 464. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 465. 7:00 AM Suryaputra Karn
 466. 7:30 AM Bhakti Sagar
 467. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 468. 8:30 AM Suryaputra Karn
 469. 9:00 AM Suryaputra Karn
 470. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 471. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 472. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 473. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 474. 11:30 AM Power Couple
 475. 1:00 PM Asian Variety Show
 476. 2:00 PM Movie
 477. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 478. 5:30 PM C.I.D.
 479. 6:30 PM Power Couple
 480. Saturday Night
 481. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 482. 8:30 PM Power Couple
 483. 10:00 PM C.I.D.
 484. 11:00 PM Crime Patrol
 485. Sunday, June 4
 486. 12:00 AM Power Couple
 487. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 488. 3:00 AM Crime Patrol
 489. 4:00 AM Movie
 490. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 491. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 492. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 493. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 494. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 495. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 496. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 497. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 498. 10:30 AM Power Couple
 499. 12:00 PM Crime Patrol
 500. 1:00 PM Crime Patrol
 501. 2:00 PM C.I.D.
 502. 4:00 PM Movie