TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 7:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 3. 7:30 PM Keys To Kismat
 4. Last Night
 5. 8:00 PM Adalat
 6. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 7. 10:30 PM C.I.D.
 8. 11:30 PM Crime Patrol
 9. Today
 10. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 11. 2:00 AM Adalat
 12. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 13. 4:30 AM C.I.D.
 14. 5:30 AM Crime Patrol
 15. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 16. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 17. 7:30 AM Bhakti Sagar
 18. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 19. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 20. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 21. 9:30 AM Crime Patrol
 22. 10:30 AM Asian Variety Show
 23. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 24. 1:00 PM Keys To Kismat
 25. 1:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 26. 2:00 PM Rab Ne Bana Di Jodi
 27. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 28. 7:00 PM Asian Variety Show
 29. Tonight
 30. 8:00 PM Adalat
 31. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 32. 10:30 PM C.I.D.
 33. 11:30 PM Crime Patrol
 34. Tomorrow
 35. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 36. 2:00 AM Adalat
 37. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 38. 4:30 AM C.I.D.
 39. 5:30 AM Crime Patrol
 40. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 41. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 42. 7:30 AM Bhakti Sagar
 43. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 44. 8:30 AM Parvarrish
 45. 9:00 AM Suryaputra Karn
 46. 9:30 AM Crime Patrol
 47. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 48. 11:00 AM Suryaputra Karn
 49. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 50. 12:00 PM Parvarrish
 51. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 52. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 53. 1:30 PM Crime Patrol
 54. 2:00 PM Adalat
 55. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 56. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 57. 4:00 PM The Kapil Sharma Show
 58. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 59. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 60. Tomorrow Night
 61. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 62. 8:45 PM Suryaputra Karn
 63. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 64. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 65. 10:30 PM Crime Patrol
 66. 11:30 PM Crime Patrol
 67. Tuesday, June 28
 68. 12:00 AM Suryaputra Karn
 69. 12:45 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 70. 1:15 AM Ek Duje Ke Vaaste
 71. 1:45 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 72. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 73. 3:00 AM Asian Variety Show
 74. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 75. 4:45 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 76. 5:15 AM Ek Duje Ke Vaaste
 77. 5:45 AM Suryaputra Karn
 78. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 79. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 80. 7:30 AM Bhakti Sagar
 81. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 82. 8:30 AM Suryaputra Karn
 83. 9:30 AM Crime Patrol
 84. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 85. 11:15 AM Suryaputra Karn
 86. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 87. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 88. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 89. 2:00 PM Adalat
 90. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 91. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 92. 4:00 PM The Kapil Sharma Show
 93. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 94. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 95. Tuesday Night
 96. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 97. 8:45 PM Suryaputra Karn
 98. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 99. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 100. 10:30 PM Crime Patrol
 101. 11:30 PM Crime Patrol
 102. Wednesday, June 29
 103. 12:00 AM Suryaputra Karn
 104. 12:45 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 105. 1:15 AM Ek Duje Ke Vaaste
 106. 1:45 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 107. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 108. 3:00 AM Keys To Kismat
 109. 3:30 AM Suryaputra Karn
 110. 4:15 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 111. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 112. 5:30 AM Suryaputra Karn
 113. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 114. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 115. 7:30 AM Bhakti Sagar
 116. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 117. 8:30 AM Suryaputra Karn
 118. 9:30 AM Crime Patrol
 119. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 120. 11:15 AM Suryaputra Karn
 121. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 122. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 123. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 124. 2:00 PM C.I.D.
 125. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 126. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 127. 4:00 PM Asian Variety Show
 128. 5:00 PM Parvarrish
 129. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 130. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 131. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 132. Wednesday Night
 133. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 134. 8:30 PM Suryaputra Karn
 135. 9:00 PM Parvarrish
 136. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 137. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 138. 10:30 PM Crime Patrol
 139. 11:30 PM Crime Patrol
 140. Thursday, June 30
 141. 12:00 AM Suryaputra Karn
 142. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 143. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 144. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 145. 2:00 AM Parvarrish
 146. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 147. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 148. 3:30 AM Suryaputra Karn
 149. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 150. 4:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 151. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 152. 5:30 AM Parvarrish
 153. 6:00 AM Suryaputra Karn
 154. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 155. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 156. 7:30 AM Bhakti Sagar
 157. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 158. 8:30 AM Parvarrish
 159. 9:00 AM Suryaputra Karn
 160. 9:30 AM Crime Patrol
 161. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 162. 11:00 AM Suryaputra Karn
 163. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 164. 12:00 PM Parvarrish
 165. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 166. 12:59 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 167. 1:30 PM Crime Patrol
 168. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 169. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 170. 5:00 PM Parvarrish
 171. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 172. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 173. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 174. Thursday Night
 175. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 176. 8:30 PM Suryaputra Karn
 177. 9:00 PM Parvarrish
 178. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 179. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 180. 10:30 PM Crime Patrol
 181. 11:30 PM Crime Patrol
 182. Friday, July 1
 183. 12:00 AM Suryaputra Karn
 184. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 185. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 186. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 187. 2:00 AM Parvarrish
 188. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 189. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 190. 3:30 AM Suryaputra Karn
 191. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 192. 4:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 193. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 194. 5:30 AM Parvarrish
 195. 6:00 AM Suryaputra Karn
 196. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 197. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 198. 7:30 AM Bhakti Sagar
 199. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 200. 8:30 AM Parvarrish
 201. 9:00 AM Suryaputra Karn
 202. 9:30 AM Crime Patrol
 203. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 204. 11:00 AM Suryaputra Karn
 205. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 206. 12:00 PM Parvarrish
 207. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 208. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 209. 1:30 PM Crime Patrol
 210. 2:00 PM Love Aaj Kal
 211. 5:00 PM Keys To Kismat
 212. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 213. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 214. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 215. Friday Night
 216. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 217. 8:30 PM Suryaputra Karn
 218. 9:00 PM Parvarrish
 219. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 220. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 221. 10:30 PM Crime Patrol
 222. 11:30 PM Crime Patrol
 223. Saturday, July 2
 224. 12:00 AM Suryaputra Karn
 225. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 226. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 227. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 228. 2:00 AM Parvarrish
 229. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 230. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 231. 4:30 AM The Kapil Sharma Show
 232. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 233. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 234. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 235. 7:30 AM Bhakti Sagar
 236. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 237. 8:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 238. 9:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 239. 9:30 AM Crime Patrol
 240. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 241. 11:00 AM Suryaputra Karn
 242. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 243. 1:00 PM Asian Variety Show
 244. 2:00 PM Khamoshiyan
  • NR
 245. 4:30 PM C.I.D.
 246. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 247. 7:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 248. 7:30 PM Keys To Kismat
 249. Saturday Night
 250. 8:00 PM Adalat
 251. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 252. 10:30 PM C.I.D.
 253. 11:30 PM Crime Patrol
 254. Sunday, July 3
 255. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 256. 2:00 AM Adalat
 257. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 258. 4:30 AM C.I.D.
 259. 5:30 AM Crime Patrol
 260. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 261. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 262. 7:30 AM Bhakti Sagar
 263. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 264. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 265. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 266. 9:30 AM Crime Patrol
 267. 10:30 AM Asian Variety Show
 268. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 269. 1:00 PM Keys To Kismat
 270. 1:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 271. 2:00 PM ABCD 2
  • NR
 272. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 273. 7:00 PM Asian Variety Show
 274. Sunday Night
 275. 8:00 PM Adalat
 276. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 277. 10:30 PM C.I.D.
 278. 11:30 PM Crime Patrol
 279. Monday, July 4
 280. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 281. 2:00 AM Adalat
 282. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 283. 4:30 AM C.I.D.
 284. 5:30 AM Crime Patrol
 285. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 286. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 287. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 288. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 289. 8:30 AM Parvarrish
 290. 9:00 AM Suryaputra Karn
 291. 9:30 AM Crime Patrol
 292. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 293. 11:00 AM Suryaputra Karn
 294. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 295. 12:00 PM Parvarrish
 296. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 297. 1:00 PM Suryaputra Karn
 298. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 299. 2:00 PM Parvarrish
 300. 2:30 PM Parvarrish
 301. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 302. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 303. 4:00 PM C.I.D.
 304. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 305. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 306. 6:00 PM Suryaputra Karn
 307. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 308. 7:00 PM Parvarrish
 309. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 310. Monday Night
 311. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 312. 8:30 PM Suryaputra Karn
 313. 9:00 PM Parvarrish
 314. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 315. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 316. 10:30 PM Crime Patrol
 317. 11:30 PM Suryaputra Karn
 318. Tuesday, July 5
 319. 12:00 AM Parvarrish
 320. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 321. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 322. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 323. 2:00 AM Crime Patrol
 324. 3:00 AM Movie
 325. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 326. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 327. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 328. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 329. 8:30 AM Parvarrish
 330. 9:00 AM Suryaputra Karn
 331. 9:30 AM Crime Patrol
 332. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 333. 11:00 AM Suryaputra Karn
 334. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 335. 12:00 PM Parvarrish
 336. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 337. 1:00 PM Suryaputra Karn
 338. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 339. 2:00 PM Parvarrish
 340. 2:30 PM Parvarrish
 341. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 342. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 343. 4:00 PM C.I.D.
 344. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 345. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 346. 6:00 PM Suryaputra Karn
 347. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 348. 7:00 PM Parvarrish
 349. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 350. Tuesday Night
 351. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 352. 8:30 PM Suryaputra Karn
 353. 9:00 PM Parvarrish
 354. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 355. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 356. 10:30 PM Crime Patrol
 357. 11:30 PM Suryaputra Karn
 358. Wednesday, July 6
 359. 12:00 AM Parvarrish
 360. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 361. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 362. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 363. 2:00 AM Crime Patrol
 364. 3:00 AM Movie
 365. 6:00 AM Suryaputra Karn
 366. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 367. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 368. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 369. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 370. 8:30 AM Parvarrish
 371. 9:00 AM Suryaputra Karn
 372. 9:30 AM Crime Patrol
 373. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 374. 11:00 AM Suryaputra Karn
 375. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 376. 12:00 PM Parvarrish
 377. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 378. 1:00 PM Suryaputra Karn
 379. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 380. 2:00 PM Parvarrish
 381. 2:30 PM Parvarrish
 382. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 383. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 384. 4:00 PM C.I.D.
 385. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 386. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 387. 6:00 PM Suryaputra Karn
 388. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 389. 7:00 PM Parvarrish
 390. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 391. Wednesday Night
 392. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 393. 8:30 PM Suryaputra Karn
 394. 9:00 PM Parvarrish
 395. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 396. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 397. 10:30 PM Crime Patrol
 398. 11:30 PM Suryaputra Karn
 399. Thursday, July 7
 400. 12:00 AM Parvarrish
 401. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 402. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 403. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 404. 2:00 AM Crime Patrol
 405. 3:00 AM Movie
 406. 5:30 AM Parvarrish
 407. 6:00 AM Suryaputra Karn
 408. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 409. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 410. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 411. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 412. 8:30 AM Parvarrish
 413. 9:00 AM Suryaputra Karn
 414. 9:30 AM Crime Patrol
 415. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 416. 11:00 AM Suryaputra Karn
 417. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 418. 12:00 PM Parvarrish
 419. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 420. 1:00 PM Suryaputra Karn
 421. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 422. 2:00 PM Movie
 423. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 424. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 425. 6:00 PM Suryaputra Karn
 426. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 427. 7:00 PM Parvarrish
 428. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 429. Thursday Night
 430. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 431. 8:30 PM Suryaputra Karn
 432. 9:00 PM Parvarrish
 433. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 434. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 435. 10:30 PM Crime Patrol
 436. 11:30 PM Suryaputra Karn
 437. Friday, July 8
 438. 12:00 AM Parvarrish
 439. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 440. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 441. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 442. 2:00 AM Crime Patrol
 443. 3:00 AM Movie
 444. 6:00 AM Suryaputra Karn
 445. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 446. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 447. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 448. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 449. 8:30 AM Parvarrish
 450. 9:00 AM Suryaputra Karn
 451. 9:30 AM Crime Patrol
 452. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 453. 11:00 AM Suryaputra Karn
 454. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 455. 12:00 PM Parvarrish
 456. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 457. 1:00 PM Suryaputra Karn
 458. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 459. 2:00 PM Movie
 460. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 461. 6:00 PM Suryaputra Karn
 462. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 463. 7:00 PM Parvarrish
 464. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 465. Friday Night
 466. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 467. 8:30 PM Suryaputra Karn
 468. 9:00 PM Parvarrish
 469. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 470. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 471. 10:30 PM Crime Patrol
 472. 11:30 PM Suryaputra Karn
 473. Saturday, July 9
 474. 12:00 AM Parvarrish
 475. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 476. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 477. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 478. 2:00 AM Crime Patrol
 479. 3:00 AM Movie
 480. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 481. 7:00 AM Suryaputra Karn
 482. 7:30 AM Bhakti Sagar
 483. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 484. 8:30 AM Suryaputra Karn
 485. 9:00 AM Suryaputra Karn
 486. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 487. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 488. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 489. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 490. 11:30 AM Power Couple
 491. 1:00 PM Asian Variety Show
 492. 2:00 PM Movie
 493. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 494. 5:30 PM C.I.D.
 495. 6:30 PM Power Couple