TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 4:00 AM Crime Patrol
 3. 5:00 AM Sabse Bada Kalakar
 4. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 5. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 6. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 7. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 8. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 9. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 10. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 11. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 12. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 13. 10:30 AM Crime Patrol
 14. 11:30 AM Beyhadh
 15. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 16. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 17. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 18. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 19. 2:00 PM Beyhadh
 20. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 21. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 22. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 23. 4:00 PM C.I.D.
 24. 5:00 PM Beyhadh
 25. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 26. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 27. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 28. Last Night
 29. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 30. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 31. 9:00 PM Beyhadh
 32. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 33. 10:00 PM Crime Patrol
 34. 11:00 PM Crime Patrol
 35. Today
 36. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 37. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 38. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 39. 1:30 AM Beyhadh
 40. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 41. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 42. 3:00 AM Crime Patrol
 43. 3:45 AM Crime Patrol
 44. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 45. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 46. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 47. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 48. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 49. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 50. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 51. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 52. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 53. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 54. 10:30 AM Crime Patrol
 55. 11:30 AM Beyhadh
 56. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 57. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 58. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 59. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 60. 2:00 PM Beyhadh
 61. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 62. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 63. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 64. 4:00 PM C.I.D.
 65. 5:00 PM Beyhadh
 66. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 67. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 68. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 69. Tonight
 70. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 71. 9:00 PM Beyhadh
 72. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 73. 10:00 PM Crime Patrol
 74. 11:00 PM Crime Patrol
 75. Tomorrow
 76. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 77. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 78. 1:00 AM Beyhadh
 79. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 80. 2:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 81. 3:00 AM Crime Patrol
 82. 3:45 AM Crime Patrol
 83. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 84. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 85. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 86. 7:00 AM Jaat Ki Jugni
 87. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 88. 8:00 AM Jaat Ki Jugni
 89. 8:30 AM Jaat Ki Jugni
 90. 9:00 AM Jaat Ki Jugni
 91. 9:30 AM Crime Patrol
 92. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 93. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 94. 1:00 PM Asian Variety Show
 95. 2:00 PM Dhoom 3
  • NR
 96. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 97. 7:00 PM C.I.D.
 98. Tomorrow Night
 99. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 100. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 101. 10:30 PM Crime Patrol
 102. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 103. Sunday, June 25
 104. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 105. 2:00 AM C.I.D.
 106. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 107. 4:30 AM Crime Patrol
 108. 5:30 AM C.I.D.
 109. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 110. 7:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 111. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 112. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 113. 8:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 114. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 115. 9:30 AM Asian Variety Show
 116. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 117. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 118. 1:00 PM C.I.D.
 119. 2:00 PM Sultan
  • NR
 120. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 121. 7:00 PM C.I.D.
 122. Sunday Night
 123. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 124. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
  • TV-PG
 125. 10:30 PM Crime Patrol
 126. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 127. Monday, June 26
 128. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 129. 2:00 AM C.I.D.
 130. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 131. 4:30 AM Crime Patrol
 132. 5:30 AM C.I.D.
 133. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 134. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 135. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 136. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 137. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 138. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 139. 10:00 AM Peshwa Bajirao
 140. 10:30 AM Crime Patrol
 141. 11:30 AM Beyhadh
 142. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 143. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 144. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 145. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 146. 2:00 PM Beyhadh
 147. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 148. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 149. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 150. 4:00 PM Crime Patrol
 151. 5:00 PM Beyhadh
 152. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 153. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 154. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 155. Monday Night
 156. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 157. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 158. 9:00 PM Beyhadh
 159. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 160. 10:00 PM Crime Patrol
 161. 11:00 PM Crime Patrol
 162. Tuesday, June 27
 163. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 164. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 165. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 166. 1:30 AM Beyhadh
 167. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 168. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 169. 3:00 AM Asian Variety Show
 170. 4:00 AM Crime Patrol
 171. 5:00 AM Crime Patrol
 172. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 173. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 174. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 175. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 176. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 177. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 178. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 179. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 180. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 181. 10:30 AM Crime Patrol
 182. 11:30 AM Beyhadh
 183. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 184. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 185. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 186. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 187. 2:00 PM Beyhadh
 188. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 189. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 190. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 191. 4:00 PM Crime Patrol
 192. 5:00 PM Beyhadh
 193. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 194. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 195. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 196. Tuesday Night
 197. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 198. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 199. 9:00 PM Beyhadh
 200. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 201. 10:00 PM Crime Patrol
 202. 11:00 PM Crime Patrol
 203. Wednesday, June 28
 204. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 205. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 206. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 207. 1:30 AM Beyhadh
 208. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 209. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 210. 3:00 AM Crime Patrol
 211. 4:00 AM Crime Patrol
 212. 5:00 AM Sabse Bada Kalakar
 213. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 214. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 215. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 216. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 217. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 218. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 219. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 220. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 221. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 222. 10:30 AM Crime Patrol
 223. 11:30 AM Beyhadh
 224. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 225. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 226. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 227. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 228. 2:00 PM Beyhadh
 229. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 230. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 231. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 232. 4:00 PM Asian Variety Show
 233. 5:00 PM Beyhadh
 234. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 235. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 236. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 237. Wednesday Night
 238. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 239. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 240. 9:00 PM Beyhadh
 241. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 242. 10:00 PM Crime Patrol
 243. 11:00 PM Crime Patrol
 244. Thursday, June 29
 245. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 246. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 247. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 248. 1:30 AM Beyhadh
 249. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 250. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 251. 3:00 AM Crime Patrol
 252. 4:00 AM Crime Patrol
 253. 5:00 AM Sabse Bada Kalakar
 254. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 255. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 256. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 257. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 258. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 259. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 260. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 261. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 262. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 263. 10:30 AM Crime Patrol
 264. 11:30 AM Beyhadh
 265. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 266. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 267. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 268. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 269. 2:00 PM Beyhadh
 270. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 271. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 272. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 273. 4:00 PM C.I.D.
 274. 5:00 PM Beyhadh
 275. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 276. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 277. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 278. Thursday Night
 279. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 280. 8:30 PM Jaat Ki Jugni
 281. 9:00 PM Beyhadh
 282. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 283. 10:00 PM Crime Patrol
 284. 11:00 PM Crime Patrol
 285. Friday, June 30
 286. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 287. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 288. 1:00 AM Jaat Ki Jugni
 289. 1:30 AM Beyhadh
 290. 2:00 AM Peshwa Bajirao
 291. 2:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 292. 3:00 AM Crime Patrol
 293. 3:45 AM Crime Patrol
 294. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 295. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 296. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 297. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 298. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 299. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 300. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 301. 9:00 AM Peshwa Bajirao
 302. 9:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 303. 10:00 AM Jaat Ki Jugni
 304. 10:30 AM Crime Patrol
 305. 11:30 AM Beyhadh
 306. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 307. 12:30 PM Jaat Ki Jugni
 308. 1:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 309. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 310. 2:00 PM Beyhadh
 311. 2:30 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 312. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 313. 3:30 PM Jaat Ki Jugni
 314. 4:00 PM C.I.D.
 315. 5:00 PM Beyhadh
 316. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 317. 7:00 PM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 318. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 319. Friday Night
 320. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 321. 9:00 PM Beyhadh
 322. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 323. 10:00 PM Crime Patrol
 324. 11:00 PM Crime Patrol
 325. Saturday, July 1
 326. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 327. 12:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 328. 1:00 AM Beyhadh
 329. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 330. 2:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 331. 3:00 AM Crime Patrol
 332. 3:45 AM Crime Patrol
 333. 4:45 AM The Kapil Sharma Show
 334. 6:00 AM Jaat Ki Jugni
 335. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 336. 7:00 AM Jaat Ki Jugni
 337. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 338. 8:00 AM Jaat Ki Jugni
 339. 8:30 AM Jaat Ki Jugni
 340. 9:00 AM Jaat Ki Jugni
 341. 9:30 AM Crime Patrol
 342. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 343. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 344. 1:00 PM Asian Variety Show
 345. 2:00 PM Yeh Jawaani Hai Deewani
  • NR
 346. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 347. 7:00 PM C.I.D.
 348. Saturday Night
 349. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 350. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 351. 10:30 PM Crime Patrol
 352. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 353. Sunday, July 2
 354. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 355. 2:00 AM C.I.D.
 356. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 357. 4:30 AM Crime Patrol
 358. 5:30 AM C.I.D.
 359. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 360. 7:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 361. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 362. 8:00 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 363. 8:30 AM Yeh Moh Moh Ke Dhaage
 364. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 365. 9:30 AM Asian Variety Show
 366. 10:30 AM Sabse Bada Kalakar
 367. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 368. 1:00 PM C.I.D.
 369. 2:00 PM Salaam Namaste
  • NR
 370. 5:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
  • TV-PG
 371. 5:30 PM Super Night With Tubelight
 372. 7:00 PM C.I.D.
 373. Sunday Night
 374. 8:00 PM Sabse Bada Kalakar
 375. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
  • TV-PG
 376. 10:30 PM Crime Patrol
 377. 11:30 PM Sabse Bada Kalakar
 378. Monday, July 3
 379. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 380. 2:00 AM C.I.D.
 381. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 382. 4:30 AM Crime Patrol
 383. 5:30 AM C.I.D.
 384. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 385. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 386. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 387. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 388. 8:30 AM Parvarrish
 389. 9:00 AM Suryaputra Karn
 390. 9:30 AM Crime Patrol
 391. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 392. 11:00 AM Suryaputra Karn
 393. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 394. 12:00 PM Parvarrish
 395. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 396. 1:00 PM Suryaputra Karn
 397. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 398. 2:00 PM Parvarrish
 399. 2:30 PM Parvarrish
 400. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 401. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 402. 4:00 PM C.I.D.
 403. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 404. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 405. 6:00 PM Suryaputra Karn
 406. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 407. 7:00 PM Parvarrish
 408. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 409. Monday Night
 410. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 411. 8:30 PM Suryaputra Karn
 412. 9:00 PM Parvarrish
 413. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 414. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 415. 10:30 PM Crime Patrol
 416. 11:30 PM Suryaputra Karn
 417. Tuesday, July 4
 418. 12:00 AM Parvarrish
 419. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 420. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 421. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 422. 2:00 AM Crime Patrol
 423. 3:00 AM Movie
 424. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 425. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 426. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 427. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 428. 8:30 AM Parvarrish
 429. 9:00 AM Suryaputra Karn
 430. 9:30 AM Crime Patrol
 431. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 432. 11:00 AM Suryaputra Karn
 433. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 434. 12:00 PM Parvarrish
 435. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 436. 1:00 PM Suryaputra Karn
 437. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 438. 2:00 PM Parvarrish
 439. 2:30 PM Parvarrish
 440. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 441. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 442. 4:00 PM C.I.D.
 443. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 444. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 445. 6:00 PM Suryaputra Karn
 446. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 447. 7:00 PM Parvarrish
 448. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 449. Tuesday Night
 450. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 451. 8:30 PM Suryaputra Karn
 452. 9:00 PM Parvarrish
 453. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 454. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 455. 10:30 PM Crime Patrol
 456. 11:30 PM Suryaputra Karn
 457. Wednesday, July 5
 458. 12:00 AM Parvarrish
 459. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 460. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 461. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 462. 2:00 AM Crime Patrol
 463. 3:00 AM Movie
 464. 6:00 AM Suryaputra Karn
 465. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 466. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 467. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 468. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 469. 8:30 AM Parvarrish
 470. 9:00 AM Suryaputra Karn
 471. 9:30 AM Crime Patrol
 472. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 473. 11:00 AM Suryaputra Karn
 474. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 475. 12:00 PM Parvarrish
 476. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 477. 1:00 PM Suryaputra Karn
 478. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 479. 2:00 PM Parvarrish
 480. 2:30 PM Parvarrish
 481. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 482. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 483. 4:00 PM C.I.D.
 484. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 485. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 486. 6:00 PM Suryaputra Karn
 487. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 488. 7:00 PM Parvarrish
 489. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 490. Wednesday Night
 491. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 492. 8:30 PM Suryaputra Karn
 493. 9:00 PM Parvarrish
 494. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 495. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 496. 10:30 PM Crime Patrol
 497. 11:30 PM Suryaputra Karn
 498. Thursday, July 6
 499. 12:00 AM Parvarrish
 500. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 501. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 502. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 503. 2:00 AM Crime Patrol
 504. 3:00 AM Movie