TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:00 AM The Kapil Sharma Show
 3. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 4. 7:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 5. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 6. 8:00 AM Keys To Kismat
 7. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 8. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 9. 9:30 AM Asian Variety Show
 10. 10:30 AM Crime Patrol
 11. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 12. 1:00 PM C.I.D.
 13. 2:00 PM USA University Cricket "Semifinal 1: Northeastern vs. Harvard"
 14. 5:00 PM C.I.D.
 15. 6:00 PM Indian Idol
 16. 7:00 PM Asian Variety Show
 17. Last Night
 18. 8:00 PM Indian Idol
 19. 9:30 PM The Kapil Sharma Show
 20. 11:00 PM Crime Patrol
 21. Today
 22. 12:00 AM Indian Idol
 23. 1:15 AM The Kapil Sharma Show
 24. 2:30 AM Tashan
 25. 5:30 AM Crime Patrol
 26. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 27. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 28. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 29. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 30. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 31. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 32. 9:30 AM Crime Patrol
 33. 10:30 AM Peshwa Bajirao
 34. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 35. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 36. 12:30 PM Beyhadh
 37. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 38. 2:00 PM Peshwa Bajirao
 39. 2:30 PM Beyhadh
 40. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 41. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 42. 4:00 PM Indian Idol
 43. 5:00 PM Beyhadh
 44. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 45. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 46. Tonight
 47. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 48. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 49. 9:00 PM Beyhadh
 50. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 51. 10:00 PM Crime Patrol
 52. 11:00 PM Peshwa Bajirao
 53. 11:30 PM Beyhadh
 54. Tomorrow
 55. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 56. 12:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 57. 1:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 58. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 59. 2:00 AM Crime Patrol
 60. 3:00 AM Asian Variety Show
 61. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 62. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 63. 5:00 AM Beyhadh
 64. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 65. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 66. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 67. 7:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 68. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 69. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 70. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 71. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 72. 9:30 AM Crime Patrol
 73. 10:30 AM Peshwa Bajirao
 74. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 75. 11:30 AM Beyhadh
 76. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 77. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 78. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 79. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 80. 2:00 PM Beyhadh
 81. 2:30 PM Beyhadh
 82. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 83. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 84. 4:00 PM Indian Idol
 85. 5:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 86. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 87. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 88. Tomorrow Night
 89. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 90. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 91. 9:00 PM Beyhadh
 92. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 93. 10:00 PM Crime Patrol
 94. 11:00 PM Peshwa Bajirao
 95. 11:30 PM Beyhadh
 96. Wednesday, February 22
 97. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 98. 12:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 99. 1:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 100. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 101. 2:00 AM Crime Patrol
 102. 3:00 AM Keys To Kismat
 103. 3:30 AM Peshwa Bajirao
 104. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 105. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 106. 5:00 AM Beyhadh
 107. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 108. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 109. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 110. 7:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 111. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 112. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 113. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 114. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 115. 9:30 AM Crime Patrol
 116. 10:30 AM Peshwa Bajirao
 117. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 118. 11:30 AM Beyhadh
 119. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 120. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 121. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 122. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 123. 2:00 PM Beyhadh
 124. 2:30 PM Beyhadh
 125. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 126. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 127. 4:00 PM Asian Variety Show
 128. 5:00 PM Beyhadh
 129. 5:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 130. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 131. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 132. Wednesday Night
 133. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 134. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 135. 9:00 PM Beyhadh
 136. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 137. 10:00 PM Crime Patrol
 138. 11:00 PM Peshwa Bajirao
 139. 11:30 PM Beyhadh
 140. Thursday, February 23
 141. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 142. 12:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 143. 1:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 144. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 145. 2:00 AM Crime Patrol
 146. 3:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 147. 3:30 AM Peshwa Bajirao
 148. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 149. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 150. 5:00 AM Beyhadh
 151. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 152. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 153. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 154. 7:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 155. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 156. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 157. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 158. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 159. 9:30 AM Crime Patrol
 160. 10:30 AM Peshwa Bajirao
 161. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 162. 11:30 AM Beyhadh
 163. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 164. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 165. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 166. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 167. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 168. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 169. 5:00 PM Beyhadh
 170. 5:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 171. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 172. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 173. Thursday Night
 174. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 175. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 176. 9:00 PM Beyhadh
 177. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 178. 10:00 PM Crime Patrol
 179. 11:00 PM Peshwa Bajirao
 180. 11:30 PM Beyhadh
 181. Friday, February 24
 182. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 183. 12:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 184. 1:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 185. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 186. 2:00 AM Crime Patrol
 187. 3:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 188. 3:30 AM Peshwa Bajirao
 189. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 190. 4:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 191. 5:00 AM Beyhadh
 192. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 193. 6:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 194. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 195. 7:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 196. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 197. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 198. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 199. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 200. 9:30 AM Crime Patrol
 201. 10:30 AM Peshwa Bajirao
 202. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 203. 11:30 AM Beyhadh
 204. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 205. 12:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 206. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 207. 1:30 PM Peshwa Bajirao
 208. 2:00 PM Indian Idol
 209. 3:00 PM Indian Idol
 210. 4:30 PM Peshwa Bajirao
 211. 5:00 PM Keys To Kismat
 212. 5:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 213. 6:00 PM The Kapil Sharma Show
 214. 7:30 PM Peshwa Bajirao
 215. Friday Night
 216. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 217. 9:00 PM Beyhadh
 218. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 219. 10:00 PM Crime Patrol
 220. 11:00 PM Peshwa Bajirao
 221. 11:30 PM Beyhadh
 222. Saturday, February 25
 223. 12:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 224. 12:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 225. 1:30 AM Peshwa Bajirao
 226. 2:00 AM Crime Patrol
 227. 3:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 228. 3:30 AM Peshwa Bajirao
 229. 4:00 AM The Kapil Sharma Show
 230. 5:15 AM The Kapil Sharma Show
 231. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 232. 7:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 233. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 234. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 235. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 236. 9:00 AM Keys To Kismat
 237. 9:30 AM Crime Patrol
 238. 10:30 AM Crime Patrol
 239. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 240. 1:00 PM Asian Variety Show
 241. 2:00 PM USA University Cricket "Semifinal 2: Rutgers vs. Syracuse"
 242. 4:30 PM Peshwa Bajirao
 243. 5:00 PM Crime Patrol
 244. 6:00 PM Indian Idol
 245. 7:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 246. Saturday Night
 247. 8:00 PM Indian Idol
 248. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 249. 10:30 PM Crime Patrol
 250. 11:30 PM Indian Idol
 251. Sunday, February 26
 252. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 253. 2:00 AM C.I.D.
 254. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 255. 4:30 AM Crime Patrol
 256. 5:30 AM C.I.D.
 257. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 258. 7:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 259. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 260. 8:00 AM Keys To Kismat
 261. 8:30 AM Samasya Se Samadhan Tak
 262. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 263. 9:30 AM Asian Variety Show
 264. 10:30 AM Crime Patrol
 265. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 266. 1:00 PM C.I.D.
 267. 2:00 PM USA University Cricket "Final: Harvard vs. Syracuse"
 268. 4:15 PM 62 Filmfare Awards 2017
 269. Sunday Night
 270. 8:00 PM Indian Idol
 271. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 272. 10:30 PM Crime Patrol
 273. 11:30 PM Indian Idol
 274. Monday, February 27
 275. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 276. 2:00 AM C.I.D.
 277. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 278. 4:30 AM Crime Patrol
 279. 5:30 AM C.I.D.
 280. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 281. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 282. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 283. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 284. 8:30 AM Parvarrish
 285. 9:00 AM Suryaputra Karn
 286. 9:30 AM Crime Patrol
 287. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 288. 11:00 AM Suryaputra Karn
 289. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 290. 12:00 PM Parvarrish
 291. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 292. 1:00 PM Suryaputra Karn
 293. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 294. 2:00 PM Parvarrish
 295. 2:30 PM Parvarrish
 296. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 297. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 298. 4:00 PM C.I.D.
 299. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 300. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 301. 6:00 PM Suryaputra Karn
 302. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 303. 7:00 PM Parvarrish
 304. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 305. Monday Night
 306. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 307. 8:30 PM Suryaputra Karn
 308. 9:00 PM Parvarrish
 309. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 310. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 311. 10:30 PM Crime Patrol
 312. 11:30 PM Suryaputra Karn
 313. Tuesday, February 28
 314. 12:00 AM Parvarrish
 315. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 316. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 317. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 318. 2:00 AM Crime Patrol
 319. 3:00 AM Movie
 320. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 321. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 322. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 323. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 324. 8:30 AM Parvarrish
 325. 9:00 AM Suryaputra Karn
 326. 9:30 AM Crime Patrol
 327. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 328. 11:00 AM Suryaputra Karn
 329. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 330. 12:00 PM Parvarrish
 331. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 332. 1:00 PM Suryaputra Karn
 333. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 334. 2:00 PM Parvarrish
 335. 2:30 PM Parvarrish
 336. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 337. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 338. 4:00 PM C.I.D.
 339. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 340. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 341. 6:00 PM Suryaputra Karn
 342. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 343. 7:00 PM Parvarrish
 344. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 345. Tuesday Night
 346. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 347. 8:30 PM Suryaputra Karn
 348. 9:00 PM Parvarrish
 349. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 350. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 351. 10:30 PM Crime Patrol
 352. 11:30 PM Suryaputra Karn
 353. Wednesday, March 1
 354. 12:00 AM Parvarrish
 355. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 356. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 357. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 358. 2:00 AM Crime Patrol
 359. 3:00 AM Movie
 360. 6:00 AM Suryaputra Karn
 361. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 362. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 363. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 364. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 365. 8:30 AM Parvarrish
 366. 9:00 AM Suryaputra Karn
 367. 9:30 AM Crime Patrol
 368. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 369. 11:00 AM Suryaputra Karn
 370. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 371. 12:00 PM Parvarrish
 372. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 373. 1:00 PM Suryaputra Karn
 374. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 375. 2:00 PM Parvarrish
 376. 2:30 PM Parvarrish
 377. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 378. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 379. 4:00 PM C.I.D.
 380. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 381. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 382. 6:00 PM Suryaputra Karn
 383. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 384. 7:00 PM Parvarrish
 385. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 386. Wednesday Night
 387. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 388. 8:30 PM Suryaputra Karn
 389. 9:00 PM Parvarrish
 390. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 391. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 392. 10:30 PM Crime Patrol
 393. 11:30 PM Suryaputra Karn
 394. Thursday, March 2
 395. 12:00 AM Parvarrish
 396. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 397. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 398. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 399. 2:00 AM Crime Patrol
 400. 3:00 AM Movie
 401. 5:30 AM Parvarrish
 402. 6:00 AM Suryaputra Karn
 403. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 404. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 405. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 406. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 407. 8:30 AM Parvarrish
 408. 9:00 AM Suryaputra Karn
 409. 9:30 AM Crime Patrol
 410. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 411. 11:00 AM Suryaputra Karn
 412. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 413. 12:00 PM Parvarrish
 414. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 415. 1:00 PM Suryaputra Karn
 416. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 417. 2:00 PM Movie
 418. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 419. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 420. 6:00 PM Suryaputra Karn
 421. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 422. 7:00 PM Parvarrish
 423. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 424. Thursday Night
 425. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 426. 8:30 PM Suryaputra Karn
 427. 9:00 PM Parvarrish
 428. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 429. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 430. 10:30 PM Crime Patrol
 431. 11:30 PM Suryaputra Karn
 432. Friday, March 3
 433. 12:00 AM Parvarrish
 434. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 435. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 436. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 437. 2:00 AM Crime Patrol
 438. 3:00 AM Movie
 439. 6:00 AM Suryaputra Karn
 440. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 441. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 442. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 443. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 444. 8:30 AM Parvarrish
 445. 9:00 AM Suryaputra Karn
 446. 9:30 AM Crime Patrol
 447. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 448. 11:00 AM Suryaputra Karn
 449. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 450. 12:00 PM Parvarrish
 451. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 452. 1:00 PM Suryaputra Karn
 453. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 454. 2:00 PM Movie
 455. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 456. 6:00 PM Suryaputra Karn
 457. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 458. 7:00 PM Parvarrish
 459. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 460. Friday Night
 461. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 462. 8:30 PM Suryaputra Karn
 463. 9:00 PM Parvarrish
 464. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 465. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 466. 10:30 PM Crime Patrol
 467. 11:30 PM Suryaputra Karn
 468. Saturday, March 4
 469. 12:00 AM Parvarrish
 470. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 471. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 472. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 473. 2:00 AM Crime Patrol
 474. 3:00 AM Movie
 475. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 476. 7:00 AM Suryaputra Karn
 477. 7:30 AM Bhakti Sagar
 478. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 479. 8:30 AM Suryaputra Karn
 480. 9:00 AM Suryaputra Karn
 481. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 482. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 483. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 484. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 485. 11:30 AM Power Couple
 486. 1:00 PM Asian Variety Show
 487. 2:00 PM Movie
 488. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 489. 5:30 PM C.I.D.
 490. 6:30 PM Power Couple
 491. Saturday Night
 492. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 493. 8:30 PM Power Couple
 494. 10:00 PM C.I.D.
 495. 11:00 PM Crime Patrol
 496. Sunday, March 5
 497. 12:00 AM Power Couple
 498. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 499. 3:00 AM Crime Patrol
 500. 4:00 AM Movie