TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 3. 11:00 AM Bari Aapa
 4. 12:00 PM Sammi
 5. 1:00 PM Gila
 6. 1:30 PM Jethani
 7. 2:00 PM Sila
 8. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 9. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 10. 5:00 PM Yeh Raha Dil
 11. 6:00 PM Uff Meri Family
 12. 6:30 PM OST Songs
 13. 7:00 PM Gila
 14. 7:30 PM Jethani
 15. Last Night
 16. 8:00 PM Yeh Raha Dil
 17. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 18. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 19. 11:00 PM Gila
 20. 11:30 PM Jethani
 21. Today
 22. 12:00 AM Yeh Raha Dil
 23. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 24. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 25. 4:00 AM Sammi
 26. 5:00 AM Yeh Raha Dil
 27. 6:00 AM Gila
 28. 6:30 AM Jethani
 29. 7:00 AM Sila
 30. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 31. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 32. 11:00 AM Bari Aapa
 33. 12:00 PM Yeh Raha Dil
 34. 1:00 PM Gila
 35. 1:30 PM Jethani
 36. 2:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 37. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 38. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 39. 5:00 PM Choti Si Zindagi
 40. 6:00 PM Rungeelay
 41. 6:30 PM OST Songs
 42. 7:00 PM Gila
 43. 7:30 PM Jethani
 44. Tonight
 45. 8:00 PM Choti Si Zindagi
 46. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 47. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 48. 11:00 PM Gila
 49. 11:30 PM Jethani
 50. Tomorrow
 51. 12:00 AM Choti Si Zindagi
 52. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 53. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 54. 4:00 AM Yeh Raha Dil
 55. 5:00 AM Choti Si Zindagi
 56. 6:00 AM Gila
 57. 6:30 AM Jethani
 58. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 59. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 60. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 61. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 62. 12:00 PM Choti Si Zindagi
 63. 1:00 PM Gila
 64. 1:30 PM Jethani
 65. 2:00 PM Bari Aapa
 66. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 67. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 68. 5:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 69. 6:00 PM Mr. Shamim
 70. 6:30 PM OST Songs
 71. 7:00 PM Gila
 72. 7:30 PM Jethani
 73. Tomorrow Night
 74. 8:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 75. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 76. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 77. 11:00 PM Gila
 78. 11:30 PM Jethani
 79. Thursday, February 23
 80. 12:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 81. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 82. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 83. 4:00 AM Choti Si Zindagi
 84. 5:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 85. 6:00 AM Gila
 86. 6:30 AM Jethani
 87. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 88. 8:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 89. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 90. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 91. 12:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 92. 1:00 PM Gila
 93. 1:30 PM Jethani
 94. 2:00 PM Bari Aapa
 95. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 96. 4:00 PM Miss Veet
 97. 4:30 PM Rungeelay
 98. 5:00 PM Sang E Mar Mar
 99. 6:00 PM Uff Meri Family
 100. 6:30 PM OST Songs
 101. 7:00 PM Gila
 102. 7:30 PM Jethani
 103. Thursday Night
 104. 8:00 PM Sang E Mar Mar
 105. 9:00 PM Miss Veet
 106. 9:30 PM OST Songs
 107. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 108. 11:00 PM Gila
 109. 11:30 PM Jethani
 110. Friday, February 24
 111. 12:00 AM Sang E Mar Mar
 112. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 113. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 114. 4:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 115. 5:00 AM Sang E Mar Mar
 116. 6:00 AM Uff Meri Family
 117. 6:30 AM Bad Ghuman
 118. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 119. 8:00 AM Sila
 120. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 121. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 122. 12:00 PM Sang E Mar Mar
 123. 1:00 PM Rungeelay
 124. 1:30 PM Bad Ghuman
 125. 2:00 PM Natak
 126. 3:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 127. 4:00 PM Sila
 128. 5:00 PM Dil Banjara
 129. 6:00 PM Rungeelay
 130. 6:30 PM OST Songs
 131. 7:00 PM Joru Ka Ghulam
 132. 7:30 PM Bad Ghuman
 133. Friday Night
 134. 8:00 PM Dil Banjara
 135. 9:00 PM Sila
 136. 10:00 PM Sanam
 137. 11:00 PM Mr. Shamim
 138. 11:30 PM Bad Ghuman
 139. Saturday, February 25
 140. 12:00 AM Dil Banjara
 141. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 142. 3:00 AM Sila
 143. 4:00 AM Sang E Mar Mar
 144. 5:00 AM Dil Banjara
 145. 6:00 AM Sammi
 146. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 147. 8:00 AM Bari Aapa
 148. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 149. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 150. 12:00 PM Dil Banjara
 151. 1:00 PM Choti Se Zindagi
 152. 2:00 PM Sammi
 153. 3:00 PM Sang E Mar Mar
 154. 4:00 PM Bari Aapa
 155. 5:00 PM Natak
 156. 6:00 PM Miss Veet
 157. 6:30 PM OST Songs
 158. 7:00 PM Uff Meri Family
 159. 7:30 PM Joru Ka Ghulam
 160. Saturday Night
 161. 8:00 PM Natak
 162. 9:00 PM Bari Aapa
 163. 10:00 PM Saturday Night Special
 164. Sunday, February 26
 165. 12:00 AM Natak
 166. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 167. 3:00 AM Bari Aapa
 168. 4:00 AM Dil Banjara
 169. 5:00 AM Natak
 170. 6:00 AM Sang E Mar Mar
 171. 7:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 172. 8:00 AM Bari Apa
 173. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 174. 11:00 AM Sang E Mar Mar
 175. 12:00 PM Natak
 176. 1:00 PM Saturday Night Special
 177. 3:00 PM Sanam
 178. 4:00 PM Bari Apa
 179. 5:00 PM Sammi
 180. 6:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 181. 7:00 PM Rungeelay
 182. 7:30 PM Mr. Shamim
 183. Sunday Night
 184. 8:00 PM Sammi
 185. 9:00 PM Bari Apa
 186. 10:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 187. 11:00 PM Dil Banjara
 188. Monday, February 27
 189. 12:00 AM Sammi
 190. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 191. 3:00 AM Bari Aapa
 192. 4:00 AM Natak
 193. 5:00 AM Sammi
 194. 6:00 AM Gila
 195. 6:30 AM Bad Ghuman
 196. 7:00 AM Dil Banjara
 197. 8:00 AM Single Play
 198. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 199. 11:00 AM Bari Aapa
 200. 12:00 PM Sammi
 201. 1:00 PM Gila
 202. 1:30 PM Bad Ghuman
 203. 2:00 PM Sila
 204. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 205. 4:00 PM Single Play
 206. 5:00 PM Sanam
 207. 6:00 PM Uff Meri Family
 208. 6:30 PM OST Songs
 209. 7:00 PM Gila
 210. 7:30 PM Bad Ghuman
 211. Monday Night
 212. 8:00 PM Sanam
 213. 9:00 PM Single Play
 214. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 215. 11:00 PM Gila
 216. 11:30 PM Bad Ghuman
 217. Tuesday, February 28
 218. 12:00 AM Sanam
 219. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 220. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 221. 4:00 AM Sammi
 222. 5:00 AM Sammi
 223. 6:00 AM Gila
 224. 6:30 AM Bad Ghuman
 225. 7:00 AM Sila
 226. 8:00 AM Single Play
 227. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 228. 11:00 AM Bari Aapa
 229. 12:00 PM Sanam
 230. 1:00 PM Gila
 231. 1:30 PM Bad Ghuman
 232. 2:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 233. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 234. 4:00 PM Single Play
 235. 5:00 PM Choti Si Zindagi
 236. 6:00 PM Rungeelay
 237. 6:30 PM OST Songs
 238. 7:00 PM Gila
 239. 7:30 PM Bad Ghuman
 240. Tuesday Night
 241. 8:00 PM Choti Si Zindagi
 242. 9:00 PM Single Play
 243. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 244. 11:00 PM Gila
 245. 11:30 PM Bad Ghuman
 246. Wednesday, March 1
 247. 12:00 AM Choti Si Zindagi
 248. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 249. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 250. 4:00 AM Sanam
 251. 5:00 AM Choti Si Zindagi
 252. 6:00 AM Gila
 253. 6:30 AM Bad Ghuman
 254. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 255. 8:00 AM Single Play
 256. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 257. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 258. 12:00 PM Choti Si Zindagi
 259. 1:00 PM Gila
 260. 1:30 PM Bad Ghuman
 261. 2:00 PM Bari Aapa
 262. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 263. 4:00 PM Single Play
 264. 5:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 265. 6:00 PM Mr. Shamim
 266. 6:30 PM OST Songs
 267. 7:00 PM Gila
 268. 7:30 PM Bad Ghuman
 269. Wednesday Night
 270. 8:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 271. 9:00 PM Single Play
 272. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 273. 11:00 PM Gila
 274. 11:30 PM Bad Ghuman
 275. Thursday, March 2
 276. 12:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 277. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 278. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 279. 4:00 AM Choti Si Zindagi
 280. 5:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 281. 6:00 AM Gila
 282. 6:30 AM Bad Ghuman
 283. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 284. 8:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 285. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 286. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 287. 12:00 PM Saya E Deewar Bhi Nahi
 288. 1:00 PM Gila
 289. 1:30 PM Bad Ghuman
 290. 2:00 PM Bari Aapa
 291. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 292. 4:00 PM Miss Veet
 293. 4:30 PM Rungeelay
 294. 5:00 PM Sang E Mar Mar
 295. 6:00 PM Uff Meri Family
 296. 6:30 PM OST Songs
 297. 7:00 PM Gila
 298. 7:30 PM Bad Ghuman
 299. Thursday Night
 300. 8:00 PM Sang E Mar Mar
 301. 9:00 PM Miss Veet
 302. 9:30 PM OST Songs
 303. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 304. 11:00 PM Gila
 305. 11:30 PM Bad Ghuman
 306. Friday, March 3
 307. 12:00 AM Sang E Mar Mar
 308. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 309. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 310. 4:00 AM Saya E Deewar Bhi Nahi
 311. 5:00 AM Sang E Mar Mar
 312. 6:00 AM Uff Meri Family
 313. 6:30 AM Bad Ghuman
 314. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 315. 8:00 AM Sila
 316. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 317. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 318. 12:00 PM Sang E Mar Mar
 319. 1:00 PM Rungeelay
 320. 1:30 PM Bad Ghuman
 321. 2:00 PM Natak
 322. 3:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 323. 4:00 PM Sila
 324. 5:00 PM Dil Banjara
 325. 6:00 PM Rungeelay
 326. 6:30 PM OST Songs
 327. 7:00 PM Joru Ka Ghulam
 328. 7:30 PM Bad Ghuman
 329. Friday Night
 330. 8:00 PM Dil Banjara
 331. 9:00 PM Sila
 332. 10:00 PM Sanam
 333. 11:00 PM Mr. Shamim
 334. 11:30 PM Bad Ghuman
 335. Saturday, March 4
 336. 12:00 AM Dil Banjara
 337. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 338. 3:00 AM Sila
 339. 4:00 AM Sang E Mar Mar
 340. 5:00 AM Dil Banjara
 341. 6:00 AM Sammi
 342. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 343. 8:00 AM Bari Aapa
 344. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 345. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 346. 12:00 PM Dil Banjara
 347. 1:00 PM Choti Se Zindagi
 348. 2:00 PM Sammi
 349. 3:00 PM Sang E Mar Mar
 350. 4:00 PM Bari Aapa
 351. 5:00 PM Natak
 352. 6:00 PM Miss Veet
 353. 6:30 PM OST Songs
 354. 7:00 PM Uff Meri Family
 355. 7:30 PM Joru Ka Ghulam
 356. Saturday Night
 357. 8:00 PM Natak
 358. 9:00 PM Bari Aapa
 359. 10:00 PM Saturday Night Special
 360. Sunday, March 5
 361. 12:00 AM Natak
 362. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 363. 3:00 AM Bari Aapa
 364. 4:00 AM Dil Banjara
 365. 5:00 AM Natak
 366. 6:00 AM Sang E Mar Mar
 367. 7:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 368. 8:00 AM Bari Apa
 369. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 370. 11:00 AM Sang E Mar Mar
 371. 12:00 PM Natak
 372. 1:00 PM Saturday Night Special
 373. 3:00 PM Sanam
 374. 4:00 PM Bari Apa
 375. 5:00 PM Sammi
 376. 6:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 377. 7:00 PM Rungeelay
 378. 7:30 PM Mr. Shamim
 379. Sunday Night
 380. 8:00 PM Sammi
 381. 9:00 PM Bari Apa
 382. 10:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 383. 11:00 PM Dil Banjara
 384. Monday, March 6
 385. 12:00 AM Sammi
 386. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 387. 3:00 AM Bari Aapa
 388. 4:00 AM Natak
 389. 5:00 AM Sammi
 390. 6:00 AM Gila
 391. 6:30 AM Bad Ghuman
 392. 7:00 AM Dil Banjara
 393. 8:00 AM Single Play
 394. 9:00 AM Jago Pakistan Jago